/ UA / RU / EN

Кафедра психології та педагогіки

 

Навчально-методична робота
Обсягові  вимоги та література до дисциплін, які викладаються на кафедрі:
  
Психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Предмет і задачі психології.
 • 2. Місце психології в системі наук.
 • 3. Галузі психологічної науки та їхні задачі.
 • 4. Поняття про психіку. Психіка і свідомість.
 • 5. Основні функції психіки.
 • 6. Основні принципи наукової психології.
 • 7. Характеристика методів дослідження в психології.
 • 8. Спостереження як науковий метод психодіагностики.
 • 9. Експеримент як метод дослідження в психології.
 • 10. Основні форми психічних явищ, їхня характеристика.
 • 11. Поняття особистості в психології. Співвідношення понять: людина, особистість, індивід, індивідуальність.
 • 12. Психологічна характеристика особистості. Відмінні риси особистості.
 • 13. Характеристика психологічної структури особистості.
 • 14. Загальна характеристика підструктури спрямованості особистості.
 • 15. Загальна характеристика підструктури досвіду особистості: знання, навички, уміння, звички.
 • 16. Загальна характеристика підструктури психічних процесів особистості.
 • 17. Загальна характеристика біологічно обумовленої підструктури особистості.
 • 18. Поняття про спрямованість особистості, її основні форми.
 • 19. Види потреб особистості, їхня характеристика.
 • 20. Поняття про мотиви особистості, їхні види.
 • 21. Психологічна характеристика категорії установки.
 • 22. Поняття про здібності, ознаки і види здібностей.
 • 23. Здібності і задатки, їхнє співвідношення. Якісні і кількісні відмінності в здібностях.
 • 24. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту.
 • 25. Фізіологічні основи темпераменту.
 • 26. Психологічні властивості й особливості прояву холеричного темпераменту, їхня характеристика.
 • 27. Психологічні властивості й особливості прояву сангвінічного темпераменту, їхня характеристика.
 • 28. Психологічна характеристика й особливості прояву флегматичного темпераменту.
 • 29. Психологічна характеристика й особливості прояву меланхолійного темпераменту.
 • 30. Поняття про характер, його структура.
 • 31. Основні властивості і групи рис характеру.
 • 32. Акцентуація характеру. Види акцентуацій.
 • 33. Поняття про відчуття як сенсорне відображення дійсності. Властивості відчуттів.
 • 34. Класифікація відчуттів, їхня характеристика.
 • 35. Основні закономірності відчуттів.
 • 36. Поняття про сприймання, його психологічні особливості і властивості.
 • 37. Порівняльна характеристика процесів відчуття і сприймання.
 • 38. Поняття про сприймання. Класифікація сприймань.
 • 39. Поняття про процес уявлення. Види уявлень.
 • 40. Функції рухових уявлень, їхнє значення в діяльності спортсмена. Явище ідеомоторної реакції.
 • 41. Характеристика процесу уяви, його види.
 • 42. Творча уява. Прийоми створення образів уяви.
 • 43. Поняття про пам'ять. Основні процеси пам'яті.
 • 44. Види і типи пам'яті.
 • 45. Індивідуальні відмінності пам'яті.
 • 46. Поняття про мислення, його особливості.
 • 47. Психологічна характеристика видів мислення.
 • 48. Розумові операції і їхня характеристика.
 • 49. Форми мислення, їхня характеристика.
 • 50. Властивості розуму, їхня роль у професійному становленні особистості.
 • 51. Функції і властивості мови. Особливості і вимоги до мови.
 • 52. Взаємозв'язок мислення і мови. Види мови.
 • 53. Психологічна характеристика уваги. Види уваги.
 • 54. Властивості уваги, їхній прояв у спортивній діяльності.
 • 55. Види емоційних станів людини, їхня характеристика.
 • 56. Поняття про емоції і почуття, їхньої функції і відмінності.
 • 57. Види вищих почуттів людини, їхня характеристика.
 • 58. Психологічна характеристика волі, особливості розвитку вольових якостей у спортсменів у різних видах спорту.
 • 59. Психологічна структура вольової дії.
 • 60. Загальна характеристика психічних станів (на прикладі стомлення, монотонії, психічної напруженості).
 • 61. Поняття про групи в психології, їхня характеристика.
 • 62. Способи класифікації груп.
 • 63. Психологічна характеристика групи. Референтна група, її роль і функції.
 • 64. Поетапний розвиток малих груп, їхня характеристика.
 • 65. Конфлікти в групі, їхні особливості і характеристика.
 • 66. Психологічний клімат у групі, його складові.
 • 67. Психологічна характеристика групової діяльності. Ефект присутності і ефект спільної дії.
 • 68. Поняття спілкування; види спілкування.
 • 69. Засоби спілкування, їхня характеристика.
 • 70. Функції спілкування, їхня характеристика.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: МГУ, 1980. - 143с.
 • 2. Битянова М.Р. Социальная психология. - М.: МПА, 1994. - 104с.
 • 3. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1993. - 182с.
 • 4. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. - М.: Физкультура и спорт, 1981 - 112 с.
 • 5. Гамезо М.В., Домащенко И.А. Атлас по психологии. - М.: Просвещение, 1986. - 272 с.
 • 6. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 208 с.
 • 7. Горская Г.В. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов. - Краснодар, 1995.- 183с.
 • 8. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. - М.: Российское пед. Агенство (РПА), 1995. - 183 с.
 • 9. Ильин Е.П. Дифференциальная психология. - СПб.: Питер, 2001. - 464с.: ил.- (Серия "Учебник нового века").
 • 10. Ильин Е.П. Психология физического воспитания и спорта. - М.: Просвещение, 1987. - 287 с.
 • 11. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 12. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства в спорте. - М.: МГУ, 1985. - 222с.
 • 13. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. Человек-оркестр: микроструктура общения. - М.: 1993. - 161 с.
 • 14. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.-Л.: Медицина, 1986.-279 с.
 • 15. Марищук В.А., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 16. Марищук В.Л., Паньковский Е.В. В чем сила сильных. - М.: Изд-во ВЗПИ, 1982. - 189 с.
 • 17. Мишель К.Н. Психология подростка. - М.: Педагогика, 1986.-176с.
 • 18. Мотивация и мотивы/Е. Ильин.- СПб.: Питер, 2003 - 512 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии").
 • 19. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 20. Немов Р.С. Практическая психология: Учебное пособие - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 320 с.;
 • 21. Основи психології//Під ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - Киів: Либідь, 1995. - 630 с.
 • 22. Основные понятия общей и возрастной психологии. - Днепропетровск, 1989. - 40с.
 • 23. Основные понятия по психологии физического воспитания и спорта. - Днепропетровск, 1989. - 37с.
 • 24. Параносич В., Лазаревич Л. Психодиагностика спортивной группы. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 119с.
 • 25. Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: Академия, 1995. - 496с.
 • 26. Познавательные психические процессы/Сост. и общая редакция А.Г. Макланова. - СПб.: Питер, 2001. - 480 с.: ил. - (Серия "Хрестоматия по психологии);
 • 27. Популярная психология. Хрестоматия// сост. В.В. Мироненко.- М.: Просвещение, 1990. - 339 с.
 • 28. Практические занятия по психологии// Под ред. Д.Я. Богдановой, И.П. Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 160 с.
 • 29. Психология спорта высших достижений// Под ред. А.В.Родионова. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 114 с.
 • 30. Психология физического воспитания и спорта// Под ред. Т.Т. Джамгарова, А.Ц.Пуни.-М.: Физкультура и спорт, 1979. - 143 с.
 • 31. Психология// Под ред. В.М.Мельникова. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 336 с.
 • 32. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. - Самара: Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2000. - 672 с.
 • 33. Реан А.А., Бордовськая Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. СПб.: Питер, 2004 - 432с.; ил. - (Серия "Учебное пособие").
 • 34. Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. - СПб.: Питер, 2001. - 176 с.: ил. - (Серия "Практикум по психологии")
 • 35. Роберт М. Найдифер. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 224 с.
 • 36. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат.-М.: Физкультура и спорт, 1983. - 112 с.
 • 37. Родионов А.В. Психофизическая тренировка.- М.: Физкультура и спорт, 1995. - 64 с.
 • 38. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: Физкультура и спорт, 1973. - 216 с.
 • 39. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии - СПб.: Питер, 2004- 713с.; ил. - (Серия "Мастера психологии").
 • 40. Семенченко В.А. Психология речи. Учебн. пос. - К.: "Магистр-N", 1998. - 112с.
 • 41. Словарь- справочник по психологической диагностике //Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозова. - К.: Наукова думка, 1989.- 200с.
 • 42. Ушмуратов А.Т. Конфлікт і згода. - Словарь-справочник по психологической диагностике.- К.: Наукова думка. 1996. - 189 с.
 • 43. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 207 с.
 • 44. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности - СПб.: Питер, 2002. - 608 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии")
 • 45. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения.-М.: ФиС, 1988.-269 с.
Педагогіка
Обсягові  вимоги з педагогіки
 • 1. Поняття про науку педагогіку. Задачі науки й учбового предмету.
 • 2. Порівняльна характеристика поглядів на виховання й навчання Я.А.Коменського, Ж.Ж.Руссо, І.Г. Песталоції.
 • 3. Характеристика методів дослідження: педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, анкетування. Особливості їх використання в практичній діяльності педагога, тренера.
 • 4. Братські школи на Україні. Принципи організації. Устав.
 • 5. Поняття про розвиток особистості.
 • 6. характеристика факторів, що впливають на розвиток особистості.
 • 7. Співвідношення біологічного і соціального в розвитку людини.
 • 8. Характеристика біологізаторських теорій розвитку особистості.
 • 9. Характеристика соціологізаторських теорій розвитку особистості.
 • 10. Теорія розвитку особистості при входженні в соціальну спільність.
 • 11. Поняття про акселерацію розвитку.
 • 12. Загальна характеристика періодизації розвитку дитини.
 • 13. Динаміка орієнтирів вікової періодизації: "ведуча діяльність", "соціальна ситуація розвитку", "особистісні новоутворення". Врахування цих показників в здійсненні виховання й навчання.
 • 14. Поняття про кризові етапи вікового розвитку. Теорія Е.Еріксона про кризові та без кризові варіанти розвитку дітей.
 • 15. Особливості психічного розвитку дітей в дошкільному дитинстві.
 • 16. Особливості психічного розвитку в молодшому шкільному віці. Врахування особливостей при навчанні та вихованні.
 • 17. Характеристика компонентів психологічної готовності до школи. Педагогічні аспекти підготовки дитини до навчання в школі.
 • 18. Значення рольової гри в розвитку особистості дошкільника.
 • 19. Особливості психічного розвитку підлітка. Поняття "трудний вік".
 • 20. Врахування особливостей вікового розвитку підлітка при організації взаємодії в процесі навчання та виховання.
 • 21. Сутність процесу виховання. Його закономірності й принципи.
 • 22. Класифікація методів виховання.
 • 23. Характеристика методів формування свідомості особистості. Функції в педагогічному процесі.
 • 24. Характеристика методів організації діяльності і формування досвіду поведінки. Функції в педагогічному процесі.
 • 25. Характеристика методів стимулювання і корекції поведінки. Функції в педагогічному процесі.
 • 26. Значення методів заохочення в педагогічному процесі. Види заохочення. Педагогічні вимоги до застосування методу.
 • 27. Значення методів наказання в педагогічному процесі. Види наказання. Педагогічні вимоги до застосування методу.
 • 28. Поняття про мораль. Мораль як історичне поняття.
 • 29. Задачі та зміст морального виховання.
 • 30. Стадії морального розвитку особистості. Характеристика доконвенційної, конвенційної та постконвенційної моралі.
 • 31. Поняття про загальнолюдські цінності, як критерії моральності.
 • 32. Поняття про христянську мораль. Її зміст.
 • 33. Поняття про девіантну поведінку школярів. Види і прояви девіантної поведінки.
 • 34. Школьні неврози. Їх причини і корекція.
 • 35. Особистість батьків та типові помилки в вихованні дітей.
 • 36. Поняття про дідактику.
 • 37. Класифікація методів навчання.
 • 38. Характеристика мовних методів навчання.
 • 39. Характеристика наочних методів навчання. Види наочності. Методика використання в різних вікових групах.
 • 40. Методи контролю за освоєнням знань, вмінь, навичок. Види контролю.
 • 41. Характеристика проблемних методів навчання. Методика проблемного виклада.
 • 42. Теорія Л.С.Виготського про розвиваюче навчання.
 • 43. Методи, характеристика методів стимулювання і мотивації навчання.
 • 44. Характеристика структури процесу навчання.
 • 45. Теорія П.Я.Гальперіна про поетапне формування розумових дій.
 • 46. Задачі та зміст етапу формування уявлень в процесі навчання руховим діям.
 • 47. Задачі та зміст етапу формування понять в процесі навчання руховим діям.
 • 48. Задачі та зміст етапу закріплення й вдосконалення при навчання руховим діям.
 • 49. Стадії формування рухової навички.
 • 50. Взаємозв'язок етапів та методів навчання.
 • 51. Характеристика методів навчання за джерелом передачі й отримання знань.
 • 52. Характеристика методів навчання за логікою передачі та сприйняття інформації.
 • 53. Характеристика методів навчання за ступенем самостійності мислення при оволодінні.
 • 54. Характеристика методів навчання за ступенем управління учбовою роботою.
 • 55. Поняття про принципи навчання. Характеристика принципу виховного та розвиваючого навчання. Умови реалізації.
 • 56. Характеристика принципу свідомості та активності. Умови реалізації.
 • 57. Характеристика принципу науковості. Умови реалізації.
 • 58. Характеристика принципу систематичності та послідовності. Умови реалізації.
 • 59. Характеристика принципу доступності. Умови реалізації.
 • 60. Характеристика принципу наочності. Умови реалізації.
 • 61. Характеристика принципу індивідуалізації. Умови реалізації.
 • 62. Характеристика принципу міцності. Умови реалізації.
 • 63. Критерії диференційного підходу до учнів на уроці фізичної культури.
 • 64. Поняття про форми організації навчання. Історія розвитку.
 • 65. Характеристика класно - урочної форми навчання.
 • 66. Характеристика уроку як основної форми навчання.
 • 67. Типи та види уроків. Фізична культура.
 • 68. Структура уроку фізкультури.
 • 69. Характеристика дидактичних вимог до уроку фізкультури.
 • 70. Характеристика організаційних вимог до уроку фізкультури.
 • 71. Характеристика психологічних вимог до уроку фізкультури.
 • 72. Характеристика виховних вимог до уроку фізкультури.
 • 73. Поняття про педагогічну технологію.
 • 74. Психодіагностика в школі. Її види.
 • 75. Врахування вікових особливостей розвитку пам'яті, мислення, уваги та інших психічних процесів при організації та виборі методів навчання.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Коджаспирова Г.М. "Педагогика: Практикум и методические материалы» - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003.
 • 2. Кузьмінський А.І. , Омеменко В.Л. "Педагогіка": Хрестоматія - К.: Вид-во "Знання - Прес", 2003.
 • 3. Кулагина И.Ю., Калюцкий В.Н. "Возрастная психология" , М.: Изд-во «Юрайт», 2002.
 • 4. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. "Основи психології та педагогіки" Навч. - метод посібник. - К.: Вид-во Европ. Ун-ту, 2003.
 • 5. Подласый И.П. «Педагогика. Общие основы. Процесс обучения» - М.: Изд-ва «ВЛАДОС», 2002г.
 • 6. Радугин А.А. «Педагогика и психология» - М.: Изд-ва «Центр», 1996 г.
 • 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. "Основи психології і педагогіки" - К.: Изд-во "Альма-Матер", 2003.
 • 8. Столяренко Л.Д. "Педагогика"; Серия "Учебники, учебные пособия. Ростов н/д: Изд-во "Феникс", 2000.
 • 9. Харламов И.Ф. "Педагогика»: Учебник, 1998.
Педагогічна майстерність
Обсягові  вимоги
 • 1. Визначення поняття педагогічна майстерність.
 • 2. Елементи педагогічної майстерності.
 • 3. Функції педагогічної діяльності.
 • 4. Психологічні критерії педагогічної майстерності.
 • 5. Функціональні критерії педагогічної майстерності.
 • 6. Педагогічна спрямованість особистості.
 • 7. Структура знань спортивного педагога.
 • 8. Структура педагогічних вмінь.
 • 9. Характеристика пізнавальних вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 10. Характеристика комунікативних вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 11. Характеристика дидактичних вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 12. Характеристика організаторських вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 13. Характеристика конструктивних вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 14. Характеристика перцептивних вмінь педагога, тренера. Шляхи самовдосконалення.
 • 15. Педагогічні здібності.
 • 16. Порівняльна характеристика суб'єкт - об'єктних та суб'єкт - суб'єктних взаємовідношень вчителя та учня.
 • 17. Умови професійного самовдосконалення.
 • 18. Етапи професійного самовдосконалення.
 • 19. Методи самовиховання в системі професійної підготовки педагога, тренера.
 • 20. Використання елементів театральної педагогіки у вдосконаленні педагогічної майстерності вчителя, тренера.
 • 21. поняття про соціальну перцепцію та емпатію.
 • 22. Методи самовиховання педагогічної спостережливості.
 • 23. Зміст виховних функцій педагога, тренера.
 • 24. Типові помилки в вихованні, їх запобігання.
 • 25. Зміст педагогічної етики.
 • 26. Педагогічний такт.
 • 27. Вимоги до особистості педагога.
 • 28. Вплив індивідуально-психологічних характеристик особистості спортивного педагога на стиль діяльності.
 • 29. Зміст педагогічної культури.
 • 30. Структура особистості спортивного педагога.
 • 31. Соціально-психологічні складові авторитету спортивного педагога.
 • 32. Структура педагогічної техніки.
 • 33. Складові зовнішньої педагогічної техніки.
 • 34. Складові внутрішньої педагогічної техніки.
 • 35. Вимоги до мови педагога.
 • 36. Функції педагогічного спілкування.
 • 37. Сторони педагогічного спілкування.
 • 38. Перцептивна сторона педагогічного спілкування.
 • 39. Інтерактивна сторона педагогічного спілкування.
 • 40. Комунікативна сторона педагогічного спілкування.
 • 41. Цілі спілкування.
 • 42. Етапи спілкування за системою К.С. Станіславського.
 • 43. Порівняльна характеристика діалогічного та монологічного стиля в педагогічному спілкуванні.
 • 44. Стилі педагогічного керівництва.
 • 45. Стилі педагогічного спілкування.
 • 46. Невербальне спілкування, його засоби.
 • 47. Форми організації сумісної діяльності в спорті.
 • 48. Характер спортивно-педагогічної взаємодії в системах "тренер-спортсмен", "спортсмен-спортсмен".
 • 49. Міжособистісна компетентність спортивного педагога.
 • 50. Поняття про конфлікти в педагогічній взаємодії.
 • 51. Причини конфліктів в спортивно-педагогічній взаємодії.
 • 52. Види та типи конфліктів.
 • 53. Види конфліктних ситуацій в педагогічній взаємодії.
 • 54. Формула конфлікту.
 • 55. Етапи розвитку відносин в конфлікті.
 • 56. Стратегії поведінки в конфлікті.
 • 57. Характеристика стилю поведінки в конфлікті: ухилення.
 • 58. Характеристика стилю поведінки в конфлікті: пристосування.
 • 59. Характеристика стилю поведінки в конфлікті: компроміс.
 • 60. Характеристика стилю поведінки в конфлікті: співробітництво.
 • 61. Позитивні та негативні функції конфлікту.
 • 62. Техніка управління конфліктною ситуацією.
 • 63. Психологічні складові процесу педагогічної творчості.
 • 64. Характеристика творчого мислення педагога, тренера.
 • 65. Роль передбачення в педагогічній діяльності.
 • 66. Методи педагогічного передбачення.
 • 67. Стратегічне передбачення в педагогічній діяльності.
 • 68. Тактичне передбачення в педагогічній діяльності.
 • 69. Оперативне передбачення в педагогічній діяльності.
 • 70. Зміст тренінгу на регулювання м'язовими "зажимами" в спілкуванні.
 • 71. Зміст тренінгу на розвиток комунікативних умінь.
 • 72. Зміст тренінгу на розвиток педагогічної техніки.
 • 73. Зміст тренінгу умінь невербального спілкування.
 • 74. Використання техніки "сила розуму" для підвищення творчих можливостей.
 • 75. Зміст тренінгу на розвиток конструктивних вмінь.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования. - М.: Просвещение, 1986.
 • 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Випуск 85. Спортивна діяльність. - К., 2002.
 • 3. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. - М.: Просвещение, 1989.
 • 4. Коломийцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984.
 • 5. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. - К.: МАУП, 2000.
 • 6. Ложкін Г.В., Коць М.О., Петровська Т.В. Технології розв'язання конфліктів у педагогічній взаємодії. - Київ-Луцьк: "Вежа", 2000.
 • 7. Ложкін Г.В., Петровська Т.В. Конфлікти у сумісній діяльності. - К.: Сфера, 1997.
 • 8. Обозов Н.И., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. - Политическая литература Украины, 1990.
 • 9. Педагогические мастерство. - К.: Спорт, 1998.
 • 10. Педагогічна майстерність. //За ред. І.А.Зазюна. - К.: Вища школа, 1997.
 • 11. Петровськая Т.В. Основы педагогического мастерства. Методические рекомендации по самостоятельной и индивидуальной работе студентов. - К., 1991.
 • 12. Приступа О.Н. Народна фізична культура українців. - Львів: УСА, 1995.
 • 13. Рыбаков М.М. Конфликты и взаимодействия в педагогическом процессе. - М.: Просвещение, 1991.
Психологія здоров'я
Обсягові  вимоги
 • 1. Психология здоровья как отрасль психологической науки.
 • 2. Предмет и объект психологии здоровья.
 • 3. Задачи психологии здоровья как учебной дисциплины.
 • 4. Факторы мотивации здорового образа жизни.
 • 5. Определение Всемирной организации здравохранения психически здорового человека.
 • 6. Уровни психического здоровья (1 - личностного здоровья; 2 - индивидуально-психологического здоровья).
 • 7. Факторы, способствующие повышению уровня психического здоровья личности (6 факторов).
 • 8. Понятие о психической норме и отклонении.
 • 9. Психологические представления о здоровой личности.
 • 10. Признаки «уравновешенного человека» (по Годфруа).
 • 11. Черты здоровой личности по К.Роджерсу.
 • 12. Препятствия полноценному развитию человека.
 • 13. Самоактуализация личности.
 • 14. Фундаментальные потребности человека: потребности низших и высших уровней.
 • 15. Способы поведения ведущих к самоактуализации (Маслоу).
 • 16. Здоровье как «развитие и движение в сторону самоактуализации».
 • 17. Определение понятия «самоактуализирующиеся личности».
 • 18. Характеристики самоактуализирующейся личности.
 • 19. Мотивация и источники удовлетворения самоактуализированных людей.
 • 20. Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью.
 • 21. Теория поиска смысла жизни В.Франкла.
 • 22. Теория Н.Энкельмана о власти мотивации.
 • 23. Принципы раскрытия личности (по Н.Энкельману).
 • 24. Механизмы психологической защиты: отрицание; подавление; рационализация; вытеснение; проекция; отчуждение; замещение; сновидение; сублимация; катарсис.
 • 25. Положительные эмоциональные состояния, их влияние на психологическое здоровье человека.
 • 26. Понятие о вере и доверии.
 • 27. Психологические особенности уверенной в себе личности.
 • 28. Внутренняя картина здоровья.
 • 29. Понятие психологического и профессионального стресса.
 • 30. Модель профессионального стресса.
 • 31. Причины профессионального (информационного) стресса.
 • 32. Область стресса в повседневной жизни.
 • 33. Типы внутриличностных стрессоров.
 • 34. Особенности поведенческих реакций человека в ситуации стресса.
 • 35. Характеристики реагирования при стрессе (локус контроль, психологическая выносливость, самооценка).
 • 36. Основные варианты и фазы развития профессионала.
 • 37. Особенности психологии взрослых людей в различные периоды жизни.
 • 38. Пути продления профессионального долголетия.
 • 39. Понятие аддиктивного поведения.
 • 40. Виды аддиктивной реализации.
 • 41. Характерные черты аддиктивной личности и профилактика.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья: Учебное пособие. - СПб.: Балтийская Педагогическая Академия, 1998.
 • 2. Белов В.И. Психология здоровья. М.: 1994.
 • 3. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмы. - СПб.: Знание, 1999.
 • 4. Майерс Д. Социальная психология /пер. с англ./ - СПб.: Питерком, 1999.
 • 5. Маслоу А.Г. Психология бытия. - М., 1997.
 • 6. Маслоу А.Г. Мотивация и личность /пер. с англ./ - СПб.: Евразия, 1999.
 • 7. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы /пер. с англ./ - СПб.: Смысл, 1999.
 • 8. Минделл Э. Психотерапия как духовная практика. - М., 1997.
 • 9. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы проекции практики. - М., 1995.
 • 10. Пезешкиан Н. Позитивная семейная терапия. - М., 1993.
 • 11. Социальная психология в вопросах и ответах: Учебное пособие /Под ред. Лабунской В. - М., 1999.
 • 12. Практикум по общей, эксперементальной и прикладной психологии: Учебное пособие / Под общей ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. - СПб.: «Питер», 2000. - 500 с.
 • 13. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: «Питер», 2000. - 528 с.
 • 14. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 512 с.
 • 15. Хрестоматия «Психология личности». - СПб.: Международная Академия психологических наук, 1996.
 • 16. Энкельман Н.Б. Власть мотивации. - М.: АО «Интерэксперт», 1999.
Психологія спорту
Обсягові  вимоги
 • 1. Реалізація завдань цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації" у світі розвитку шляхів медичної психології.
 • 2. Формування міжособистісних взаємовідношень у системі "тренер - спортсмен".
 • 3. Зміст поглибленого комплексного обстеження у спорті.
 • 4. Здоровий спосіб життя та стан здорової людини.
 • 5. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи. Психологічний діагноз.
 • 6. Психологічні типи задач управління та моделі прийняття рішень у спортивній діяльності.
 • 7. Психологічні аспекти маркетингу. Фактори спортивного маркетингу. Моделі поведінки потенційного споживача.
 • 8. Психологічні еквіваленти та компенсація здібностей спортсмена.
 • 9. Порядок складання психограм особистості спортсмена за результатами психологічного обстеження.
 • 10. Взаємозв'язок показників психовізіологічних станів спортсмена та ефективність спортивної діяльності. Критерії класифікації станів.
 • 11. Прояв творчих здібностей спортсменів у різних видах спорту.
 • 12. Метод соціометрії та його використання в практиці спортивного психолога.
 • 13. Психологія спортивної травми.
 • 14. Структура керівництва, типи лідерів, порівняльний аналіз функцій керівника та лідера.
 • 15. Діагностика і розвиток соціального навику "впевненості у собі".
 • 16. Теорія когнітивного десонансу та її прояв у діяльності спортсменів.
 • 17. Взаємозв'язок сенсомоторних процесів, що забеспечують корекцію та надійність діяльності спортсмена, з основними властивостями ВНД.
 • 18. Психологічні засоби відновлення працездатності людини.
 • 19. Психологія управління як предмет та учбова дисципліна, її зв'язок з іншими галузями психологічних знань.
 • 20. Механізм та функції психічних станів. Регуляція станів спортсменів з різними типологічними особливостями.
 • 21. Психологічні помилки в управлінні, їх класифікація. Способи попередження та виправлення помилок управління.
 • 22. Механізм психічної та емоційної готовності до змагальної діяльності. Поніття "ідеального стану" для виступів.
 • 23. Прояв агресії у спорті. Види агресії.
 • 24. Зміст етапного комплексного обстеження психологічного забеспечення в спорті.
 • 25. Суб'єкт, об'єкт та предмет організаційної діяльності. Психологічна характеристика понять управління, організація, керівництво.
 • 26. Основні характеристики психічних станів. Форми прояву станів в спортивній діяльності.
 • 27. Застосування механізмів соціального впливу в спортивно-педагогічній діяльності.
 • 28. Структура спілкування. Функційний зміст окремих компонентів спілкування в практиці спорту.
 • 29. Взаємозв'язок психічного та самотичного здоров'я людини.
 • 30. Конфлікти в спортивній діяльності: характеристика, прогнозування, діагностика та упраління конфліктною ситуацією.
 • 31. Психологічні основи, цілі та механізми реклами.
 • 32. Структура спортивних здібностей як функціональної системи ПЗК (на прикладі обраного виду спорту).
 • 33. Врахування особливостей прийняття групового рішення. Способи прийняття рішення групою.
 • 34. Психологічні особливості організації діяльності.
 • 35. Соціально-психологічні ефекти функціонування групи, їх урахування в спортивно-педагогічній діяльності.
 • 36. Гіпнабельніст та способи її визначення. Показання та протипоказання застосування гіпнозу у спортивній практиці.

Список рекомендованої літератури:

 • 1. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию. - Екатеринбург: Деловая книга, 1995. - 128 с.
 • 2. Айзенк Г., Вильсон Г. Как измерить личность? - М.: Когнито-Центр, 2000. - 284с.
 • 3. Брайент Дж., Кретти. Психология в современном спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1978. - 222 с.
 • 4. Бундзен П. В., Баландин В. И. Основы ментального тренинга. Методи­ческие рекомендации. - СПб.: СПбНИИФК, 1997. - 24 с.
 • 5. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагно­стике. - СПб.: Питер, 2001. - 528 с.
 • 6. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. - 2-е изд., дораб. - М: Издательский центр «Академия», 2004, 224с.
 • 7. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 208 с.
 • 8. Е.М. Хекалов. Неблагоприятные психические состояния спортсменов, их диагностика и регуляция: Учеб.пособие. - 2-е изд. - М.: Советский спорт, 2003. - 64 с.
 • 9. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 512 с.
 • 10. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 11. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. - М.: Ака­демический проект, 1999. - 240 с.
 • 12. Малкин В.Р. Управление психологической подготовкой в спорте. - М.: Физкультура и Спорт, 2008. - 200 с.
 • 13. Марищук В.А., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 14. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. - СПб., 1999. - 478 с.
 • 15. Мотивация и мотивы / Е.Ильин. - СПб.:Питер, 2003. - 512 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии»).
 • 16. Найдифер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.:ФиС, 1979, С.122-185.
 • 17. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 18. Основи индивидуализации психологической подготовки спортсмена//Под ред. Г.Б.Горской. - Краснодар, 1983.
 • 19. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2000. - 560 с.
 • 20. Практикум по спортивной психологи / Под ред. И.П. Волкова. - СПб.: Питер, 2002.- 288 с. ил. - (Серия «Психологический практикум»).
 • 21. Психология личности спортсмена: учебное пособие. - Советский спорт, 2007. - 116 с.
 • 22. Психология спорта. методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. - К., 2002. - 125 с.
 • 23. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: Учебник для вузов. - М.: Академичесий проект; Фонд «Мир», 2004. - 576 с. - ("Gandefms").
 • 24. Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности: Учеб.пособие. - М.: Академический Проект; Трикста, 2005. - 128 с. - (Психологические технологии).
 • 25. Сурков Е. Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисципли­нарных связях. - СПб.: СПБГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. - 451 с.
 • 26. Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стрес­са. - СПб.: Питер, 2001. - 318 с.
 • 27. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К., 2000. - 334 с.
 • 28. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 207 с.
 • 29. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 269 с.
Медична психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Предмет медицинской психологии.
 • 2. Отрасли медицинской психологии, их направленность.
 • 3. Задачи медицинской психологии.
 • 4. Разделы медицинской психологии.
 • 5. Основные проблемы медицинской психологии.
 • 6. Понятие медицинской деонтологии.
 • 7. Медицинская этика и деонтология, их отличительные особенности.
 • 8. Требования к составлению психограммы реабилитолога.
 • 9. Основные методы медицинской психологии.
 • 10. Методы медицинской психологии, используемые в клинике.
 • 11. Понятие психосоматики.
 • 12. Механизмы психосоматический нарушений и заболеваний.
 • 13. Характеристика психосоматических расстройств.
 • 14. Типы реакций человека на заболевания.
 • 15. Формы отображения заболевания в психике человека.
 • 16. Понятие о психопрофилактике и ее характеристика.
 • 17. Первичная и вторичная психопрофилактика.
 • 18. Понятие о психогигиене и ее характеристика.
 • 19. Виды психогигиены, их характеристика.
 • 20. Психотерапия, ее задачи, направления.
 • 21. Понятие о психорегуляции и ее характеристика.
 • 22. Методы психорегуляции, их использование в реабилитации.
 • 23. Психофармакология, использование психофармакологических средств в ходе реабилитации.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.-Підручник для студентів мед. вузів.-Київ, Здоров'я, 1994.-291 с.
 • 2. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.: ил. - Серия ("Мастера психологии"). Часть I, глав. 3, с.59-86; Часть III, с.208-268.
 • 3. Зейгарник Б.В. Введение в патопсихологию.-МГУ, 1969.-172 с.
 • 4. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине.-Авиценум, мед. из-во, Прага, 1974.-391 с.
 • 5. Кучеренко Н.І. Нетрадиційні методи лікування.-К.: Знання, 1989,-48 с.
 • 6. Леонгард К. Акцентуированные личности.-К.: Вища школа, 1989.-375 с.
 • 7. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.-Л.: Медицина, 1986.-279 с.
 • 8. Марищук В.А., Блудов Ю.М. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 9. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 10. Основи психотерапії і соціальна реабілітація: Програма курсу для студ. Київського ун-ту права / К.О. Петров КУП. - К., 2003 - 24 с.
 • 11. Павлов Ю.Д., Сапроненко П.Н. Медицинская этика.-Л.: Медицина, 1984.-185 с.
 • 12. Психиатрический энциклопедический словарь / Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.Й. Коева и др. - Киев: МАУП, 2003. - 1200 с.
 • 13. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.-2-е изд.-М.: Политиздат. 1986.-494 с.
 • 14. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я /навчальний посібник: М.С. Корольчук, В.М.Крайнюк, А.Ф. Косенко, Т.І. Кочердіна. Загальна ред. М.С. Корольчука. - К.: Фірма "ІНКОС", 2002. - 272 С.
 • 15. Родионов А.В. Психофизическая тренировка.-М.: 1995.-64 с.
 • 16. Скребець В.О. Основи психодіагностики: Навч. посіб для студ. вузів. Перек. З рос. - 3-є вид., перероб. та допов. - К.: Слово, 2003 - 192 с.
 • 17. Словарь-справочник по психологической диагностике.- Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов.-К.: Наукова думка. 1989.-200 с.
 • 18. Справочник по психиатрии.-Под ред. А.В.Смежневского.-2-ое изд.-М.: Медицина, 1985.-416 с.
 • 19. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.: ил. - Серия ("Приктикум по психологии").
 • 20. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Анотомия и эволюция нервной системы: Краткий проспект лекций. - 2-е изд., «Стереотип» - Киев, МАУП, 2003, 56 с.
 • 21. Тылевич И.М., Немцова А.Я. Руководство по медицинской психологии.-Л.: Медицина, 1980,- 224 с.
 • 22. Харди И. Психология работы с больными. - Будапешт: Изд. Акад. Наук Венгрии. 1981.
 • 23. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения.-М.: ФиС, 1988.-292 с.
 • 24. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику.-2-ое изд.-К.: Украина, 1993.-239 с.
 • 25. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психіатрії.-К.: Либідь, 1996.-264 с.
Валеологічні основи психології здоров'я
Обсягові  вимоги
 • 1. Психология здоровья как отрасль психологической науки.
 • 2. Предмет и объект психологии здоровья.
 • 3. Задачи психологии здоровья как учебной дисциплины.
 • 4. Факторы мотивации здорового образа жизни.
 • 5. Определение Всемирной организации здравохранения психически здорового человека.
 • 6. Уровни психического здоровья (1 - личностного здоровья; 2 - индивидуально-психологического здоровья).
 • 7. Факторы, способствующие повышению уровня психического здоровья личности (6 факторов).
 • 8. Понятие о психической норме и отклонении.
 • 9. Психологические представления о здоровой личности.
 • 10. Признаки «уравновешенного человека» (по Годфруа).
 • 11. Черты здоровой личности по К.Роджерсу.
 • 12. Препятствия полноценному развитию человека.
 • 13. Самоактуализация личности.
 • 14. Фундаментальные потребности человека: потребности низших и высших уровней.
 • 15. Способы поведения ведущих к самоактуализации (Маслоу).
 • 16. Здоровье как «развитие и движение в сторону самоактуализации».
 • 17. Определение понятия «самоактуализирующиеся личности».
 • 18. Характеристики самоактуализирующейся личности.
 • 19. Мотивация и источники удовлетворения самоактуализированных людей.
 • 20. Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью.
 • 21. Теория поиска смысла жизни В.Франкла.
 • 22. Теория Н.Энкельмана о власти мотивации.
 • 23. Принципы раскрытия личности (по Н.Энкельману).
 • 24. Механизмы психологической защиты:
 • отрицание;
 • подавление;
 • рационализация;
 • вытеснение;
 • проекция;
 • отчуждение;
 • замещение;
 • сновидение;
 • сублимация;
 • катарсис.
 • 25. Положительные эмоциональные состояния, их влияние на психологическое здоровье человека.
 • 26. Понятие о вере и доверии.
 • 27. Психологические особенности уверенной в себе личности.
 • 28. Внутренняя картина здоровья.
 • 29. Понятие психологического и профессионального стресса.
 • 30. Модель профессионального стресса.
 • 31. Причины профессионального (информационного) стресса.
 • 32. Область стресса в повседневной жизни.
 • 33. Типы внутриличностных стрессоров.
 • 34. Особенности поведенческих реакций человека в ситуации стресса.
 • 35. Характеристики реагирования при стрессе (локус контроль, психологическая выносливость, самооценка).
 • 36. Основные варианты и фазы развития профессионала.
 • 37. Особенности психологии взрослых людей в различные периоды жизни.
 • 38. Пути продления профессионального долголетия.
 • 39. Понятие аддиктивного поведения.
 • 40. Виды аддиктивной реализации.
 • 41. Характерные черты аддиктивной личности и профилактика.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья: Учебное пособие. - СПб.: Балтийская Педагогическая Академия, 1998.
 • 2. Белов В.И. Психология здоровья. М.: 1994.
 • 3. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмы. - СПб.: Знание, 1999.
 • 4. Майерс Д. Социальная психология /пер. с англ./ - СПб.: Питерком, 1999.
 • 5. Маслоу А.Г. Психология бытия. - М., 1997.
 • 6. Маслоу А.Г. Мотивация и личность /пер. с англ./ - СПб.: Евразия, 1999.
 • 7. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы /пер. с англ./ - СПб.: Смысл, 1999.
 • 8. Минделл Э. Психотерапия как духовная практика. - М., 1997.
 • 9. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы проекции практики. - М., 1995.
 • 10. Пезешкиан Н. Позитивная семейная терапия. - М., 1993.
 • 11. Социальная психология в вопросах и ответах: Учебное пособие /Под ред. Лабунской В. - М., 1999.
 • 12. Практикум по общей, эксперементальной и прикладной психологии: Учебное пособие / Под общей ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. - СПб.: «Питер», 2000. - 500 с.
 • 13. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. - СПб.: «Питер», 2000. - 528 с.
 • 14. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. - 512 с.
 • 15. Хрестоматия «Психология личности». - СПб.: Международная Академия психологических наук, 1996.
 • 16. Энкельман Н.Б. Власть мотивации. - М.: АО «Интерэксперт», 1999.
Заліково-екзаменаційні вимоги та література до дисциплін, які викладаються на 5-му курсі:
Психологія супроводу спортивної діяльності
Обсягові  вимоги
 • 1. Поняття про життєве середовище. Сприймання життєвого середовища.
 • 2. Психологічний та соціальний аспекти поведінки людини.
 • 3. Психіатрія, психотерапія та психологія.
 • 4. Практична та життєва психологія, їх роль та місце.
 • 5. Психологічні міфи. Психологія і свято.
 • 6. Модель особистості з урахуванням базових факторів спілкування: домінування-підкорення, симпатія-антипатія.
 • 7. Відображення суб'єктивності особистості батьків, дитини, тренера та спортсмена при різних тактиках спілкування.
 • 8. Історія виникнення поняття "значимий інший".
 • 9. Базові фактори спілкування.
 • 10. Значимість та приємлемість дитини в спілкуванні.
 • 11. Конфлікти в спілкуванні.
 • 12. Діагностика якостей особистості, що впливають на міжособистісне спілкування. Вплив типу поведінки на характер спілкування.
 • 13. Вплив типу поведінки на характер спілкування.
 • 14. Предмет вікової психології, класифікація методів вікової психології: організаційні, емпіричні, інтеропретаційні.
 • 15. Розвиток людини: історична та культурна перспективи.
 • 16. Основні проблеми фізичного та психічного розвитку дитини.
 • 17. Нерівномірність процесу розвитку. Акселерація фізичного та психічного розвитку дітей, її причина та соціально-педагогічні наслідки.
 • 18. Загальні питання психічного та поведінкового розвитку дітей.
 • 19. Початок людського життя: генетика поведінки та рівнів оточуючого середовища.
 • 20. Формування самооцінки, волі, характеру.
 • 21. Особливості формування моралі.
 • 22. Переоцінка цінностей. Ризик в підлітковому віці.
 • 23. Фактори, які впливають на розвиток депресії.
 • 24. Задачі розвитку в середньому дитинстві: формування ідентичності.
 • 25. Цінності, ідеали та альтернативи способу життя.
 • 26. Підвищений рівень самостійності в діях та засвоєння інформації, знань. Використання цього феномену в спортивній діяльності.
 • 27. Спеціальні типи ВНД по Павлову.
 • 28. Загальні уявлення про властивості нервової системи та їх прояв.
 • 29. Зв'язок сили, рівноваги та рухливості нервових процесів з показниками ефективності спортивної діяльності.
 • 30. Загальна психологічна характеристика індивідуальних типологічних відмінностей спортсменів.
 • 31. Особливості психологічних відмінностей спортсменів рухомого та інертного типу ВНД.
 • 32. Соціалізація особистості. Механізми соціалізації.
 • 33. Конформність. Фази соціалізації.
 • 34. Наслідки поганої соціалізації. Формування соціальних навичок.
 • 35. Визначення терміну агресія. Теорії агресивності.
 • 36. Агресивна і впевнена поведінка. Причини агресивної поведінки.
 • 37. Агресія як стан, поведінка і властивість. Захист від агресії.
 • 38. Прояв агресії в спортивній діяльності. Вербальна агресія.
 • 39. Поняття про процес навчання та удосконалення в спорті.
 • 40. Психологічні основи фізичної підготовки.
 • 41. Особливості усвідомлення фізичних якостей.
 • 42. Спеціалізовані сприйняття фізичних якостей, їх взаємодія з руховими навичками.
 • 43. Зв'язок технічної підготовки з розвитком психічних процесів та функцій.
 • 44. Психологічні особливості та закономірності формування рухових навичок. Психологічні особливості планування тактичних дій спортсмена та реалізація плану.
 • 45. Аналіз психологічних закономірностей формування рухової навички. Крива вправи.
 • 46. Структура тактичної підготовленості спортсмена. особливості тактичного мислення спортсменів.
 • 47. Реалізація тактичного плану дій в різних видах спорту.
 • 48. Поняття про психологічне забезпечення спортивної діяльності.
 • 49. Форми психологічного забезпечення: психологічна консультація, психологічне навчання, психологічна підготовка, психорегуляція, психодіагностика, психогігієна та психофармакологія, психотерапія.
 • 50. Психологічна підготовка тренера та його керівний вплив.
 • 51. Значення психологічного забезпечення підготовки спортсмена: на тренуванні; на змаганнях.
 • 52. Призначення психодіагностики в спорті.
 • 53. Класифікація методів психодіагностики в спорті.
 • 54. Методичні прийоми змістовної психодіагностики: тести особистості, здібностей, досягнень, інтелекту тощо.
 • 55. Особистісні опитувальники та їх характеристика.
 • 56. Характеристика напрямків застосування психодіагностичних методів в спорті.
 • 57. Класифікація методів психодіагностики в спорті та їх характеристика.
 • 58. Вимоги до психологічних якостей в модельній характеристиці.
 • 59. Рівні психологічних показників.
 • 60. Місце модельних характеристик в відборі спортсменів.
 • 61. Види модельних характеристик.
 • 62. Психологічні підструктури як критерії спортивної придатності.
 • 63. Психоспортограма виду спорту.
 • 64. Психограма особистості спортсмена.
 • 65. Місце модельних психологічних характеристик в відборі спортсменів.
 • 66. Види модельних характеристик та їх зміст: генеральні, узагальнені та спеціальні.
 • 67. Підструктури індивіда як критерії спортивної придатності: підструктура на рівні нервових процесів; підструктура на рівні психічних процесів; підструктура на рівні спрямування та соціально-обумовлених якостей.
 • 68. види психічних якостей за їх ступенем чуттєвості на зміну навантажень: сензитивні, елективні та індеферентні.
 • 69. Психографічний аналіз спортивної діяльності.
 • 70. Порядок складання психоспортограми виду спорту.
 • 71. Етапи складання психограми особистості спортсмена та її характеристика.
 • 72. Психічне напруження і перенапруження в спорті.
 • 73. Загальні та специфічні ознаки перенапруження.
 • 74. Характеристика стадій психічного перенапруження спортсмена.
 • 75. Методи саморегулювання: аутогенне, психом'язове та ідеомоторне тренування в спорті.
 • 76. "Наївні" та прості методи психорегулювання.
 • 77. рекомендації тренеру по врахуванню ознак психічної перенапруги.
 • 78. Психічна саморегуляція в різних стресових ситуаціях.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Ангейлейдер С.В. Впоисках успеха (уроки побед). - СПб.: Центр карьеры, 1999. - 190 с.
 • 2. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 126 с.
 • 3. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 175 с.
 • 4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 208 с.
 • 5. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 6. Мальчиков А.В. Социально-психологические основы управления спортивной командой. - Смоленск., 1987. - С. 16 - 54.
 • 7. Марищук В.А., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 8. Найдифер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.:ФиС, 1979, С.122-185.
 • 9. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 10. Параносич В., Лазаревич Л. Психодиагностика спортивной группы. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 119с.
 • 11. Платоновт В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: Олимпийская литература, 1997, С.229-246.
 • 12. Психология и современный спорт. Сб. статей.- М.: Физкультура и спорт, 1973. - С.40 - 62.
 • 13. Психология спорта высших достижений// Под ред. А.В.Родионова. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 114 с.
 • 14. Психология// Под ред. В.М.Мельникова. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 336 с.
 • 15. Психология и современный спорт. Сб. статей.- М.: Физкультура и спорт, 1982. - С.21 - 24.
 • 16. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: Владос, 1996. - 529с.
 • 17. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры. - СПб: Центр карьеры, 1999. - 367с.
 • 18. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. - К.: Олимпийская литература, 1998. - 334 с.
 • 19. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 207 с.
 • 20. Эмоционально - волевая подготовка спортсменов. - К.: Здоров'я, 1982. - 294с.
Гендерна психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Етапи розвитку психології статевих відмінностей. Догендерний та гендерний етапи.
 • 2. Біологічні фактори, що зумовлюють відмінності чоловіка та жінки.
 • 3. Соціально-психологічні механізми, що призводять до диференціації статей.
 • 4. Уявлення про маскулінність та фемінність.
 • 5. Андрогінність та універсалізація гендерних ролей.
 • 6. Становлення статевої зрілості у чоловіків та жінок.
 • 7. Зміст сексуальної поведінки. сексуальні дисфункції.
 • 8. Соціокультурні стандарти сексуальної поведінки.
 • 9. характеристика норм: статистична, з точки зору експертів, моралі.
 • 10. Біологічні теорії гомосексуалізму.
 • 11. Феномен гомосексуальності в спорті.
 • 12. Статева ідентифікація, стадії статевої ідентифікації.
 • 13. Особливості виховання в сім'ї хлопчиків і дівчат батьками різної статі: стилі взаємодії з дітьми батьків.
 • 14. Гендерні особливості чоловіків та жінок у спорті і фізичному вихованні.
 • 15. Гендерні стереотипи в спорті: три групи гендерних стереотипів.
 • 16. Гендерні особливості формування самооцінок та міжособистісних стосунків в залежності від тілесності і фізичного образу.
 • 17. Гендерні особливості тренерської філософії.
 • 18. Методи соціалізації дівчат та хлопчиків, які визначають їх фізичну активність.
 • 19. Еволюційний та культуральний підходи щодо схожості і несхожості статі.
 • 20. Феномен анекдоту як одна з форм вияву сексизму.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Агеев В.С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - С. 152-158.
 • 2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 2000.
 • 3. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 376 с.
 • 4. Антология гендерных исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е.И.Гаповой и А.Р.Усмановой. - Минск: Пропилеи, 2000.
 • 5. Бадентер Э. Мужская сущность. - М., 1995. - 302 с.
 • 6. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учеб. пособие. - СПБ.: Питер, 2006. - 431с.
 • 7. Бердяев Н.А. О назначении человека: Опыт парадоксальной этики // Бердяев Н.А. О назначении человека. - М., 1993. - 341 с.
 • 8. Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с.
 • 9. Бианки Б.Л., Филменова Е.Б. Ассиметрия мозга и пол. - СПб., 1997.
 • 10. Бовуар С. Второй пол. - СПб., 1997. - 412 с.
 • 11. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому (Жінки в громадському житті України 1884-1939). - Київ: Либідь, 1995. - 424 с.
 • 12. Брайтонская декларация «Женщины и спорт» // Спорт для всех. - М, 1997. - №3-4. - С. 35-38.
 • 13. Булгаков С.Н. Тихие думы. - М., 1996. - 248 с.
 • 14. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб., 1997.
 • 15. Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. И.А.Жеребкиной. - Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. - 708 с.
 • 16. Вейнигер О. Пол и характер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.
 • 17. Виноградова Т.В., Семенов В.В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // Вопросы психологии. - 1993. - №2.
 • 18. Владин В., Капустин Ю. Гармония брака. - Кемеров, 1998.
 • 19. Геодакян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов и долголетие // Природа, 1983. - № 1. - С. 70 - 80.
 • 20. Гендерная психология: Учеб.-метод. пособие. - Донецк: ДИУ, 2004. - 144 с.
 • 21. Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчаль-ний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 1999. - 384 с.
 • 22. Гэри Ф.Келли. Основы современной сексологии. - СПб.: Питер, 2000. - 890 c.
 • 23. Дей Т. Секс от и до. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 352 с.
 • 24. Дифференцированная психология на пересечении европейских, российских и американских традиций. - М.: Смысл, 1999. - С. 271-287.
 • 25. Ениколопов С.Н., Дворянчиков Н.В. Концепции и перспективы исследования по-ла в клинической психологии // Психологический журнал. - Т.22. - 2001. - №3. - С. 100-115.
 • 26. Зиммель Г. Женская культура // Зиммель Г. Избранное. - Т. 2: Созерцание жизни. - М., 1996. - 268 с.
 • 27. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - СПб.: Питер, 2002.
 • 28. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. - М.: Педагогіка, 1991. - С. 182.
 • 29. Каган В.Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопросы психоло-гии. - 1987. - №2.
 • 30. Клейн Л.С. Другая любовь. Природа и гомосексуальность. СПб., 2000. - 236 с.
 • 31. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. - СПб., 1998. - 128 с.
 • 32. Клецина И.С. Практикум по гендерной психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 480 с.
 • 33. Клименкова Т. Женщина как феномен культуры. - М., 1996.
 • 34. Коломинский Я.Л., Мелтсас М.Х. Ролевая дифференциация пола у дошкольников // Вопросы психологии. - 1985. - № 3. - С. 165-171.
 • 35. Кон И.С. Введение в сексологию: Учебное пособие. - М.: Олимп, 1999. - 288 с.
 • 36. Кон И.С. Введение в сексологію. - М.: Медицина, 1988. - 282 с.
 • 37. Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. - М., 1998. - С.24-46.
 • 38. Кон И.С. Любовь небесного цвета. - СПб.: «Продолжение Жизни», 2001. - 384с.
 • 39. Кон И.С. Обсуждение темы "Проблемы и перспективы развития гендерных исследований в бывшем СССР" // Гендерные исследования. Харьковский центр гендерных исследований. - № 5. - 2/2000. - С. 27-33.
 • 40. Кравченко Е.И. Мужчина и женщина: Взгляд сквозь рекламу (социологические мозаики Эрвина Гоффмана) // Социологические исследования. - 1993. - №2. - С. 117-131.
 • 41. Кушнирук Ю.И., Щербаков А.П. Популярно о сексологии. - К.: Наук. думка, 1988. - 168 с.
 • 42. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций. - М., 1999. - 200 с.
 • 43. Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции. - М.: КРОН-пресс, 1995. - С.14-67.
 • 44. Логинов А.А. Женщина и мужчина. - Красноярск, 1989. - 198 с.
 • 45. Луговий О. Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. - К.: Дніпро, 1994. - 335 с.
 • 46. Майерс Д. Социальная психология. - СПб., 1997.
 • 47. Марцинковская Т.Д., Ярошевский М.Г. 50 выдающихся психологов мира. - М.: МПА, 1995. - 192 с.
 • 48. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. - М.: Смысл, 1999. - 425с.
 • 49. Образ женщины в современной журналистике. - М. - 1997-1998. - №2.
 • 50. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., 1994.
 • 51. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений мужчина женщина. - М.: Изд-во ЭКС-МО, 2000.- 238 с.
 • 52. Попова Л. Психологические исследования и гендерный подход // Женщина. Гендер. Культу-ра. - М., 1999. - С. 119-130.
 • 53. Попова Л.В. Проблемы самореализации одаренных женщин // Вопросы психологии, 1996.-№ 2. - С. 31 - 41.
 • 54. Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С.Клециной. - СПб.: Питер, 2003. - 480с.
 • 55. Розанов В.В. Религия и культура // Собр. Соч. Т.1. - М., 1995. - 224 с.
 • 56. Романова В.Г. Особливості статеворольвої соціалізації підлітків: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.05 /Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України - К., 2002. - 19с.
 • 57. Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия по социальной психологии личности. - Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2000.
 • 58. Смелзер Н. Дж. Социология // Социологические исследования. - 1992. - № 8. - С. 101-113.
 • 59. Современная психология: Справочное руководство. - М., 1999.
 • 60. Социальная психология: Хрестоматия / Составители: Белинская Е.П., Тихомантрицкая О.А. - М., 1999.
 • 61. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во «Центр карьеры», 1999. - 368 с.
 • 62. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д.. Основы психологии спорта и физической культуры: Учебник /Г.Гончаренко (пер. с англ.) - К.: Олимпийская литература, 1998. - 334с.
 • 63. Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера. Гендерные тетради. Выпуск первый. - СПб.: фили-ал Института социологии РАН, 1997. - С. 94-124.
 • 64. Френсис Мондимор. Гомосексуальность: естественная история. Екатеринбург: Фактория, 2002. - 224 с.
 • 65. Фромм Э. Искусство любить: Исследование природы любви / Пер. с англ. - М.: Педагогика, 1990. - 182 с.
 • 66. Хорни К. Женская психология. - СПб.: Вост.-Евр. ин-т психоанализа, 1993. - 382 с.
 • 67. Хрестоматія навчальних програм з проблем гендерного розвитку. - К.: Фоліант, 2004. - 387 с.
 • 68. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / Под ред. Е.Здравомысловой, А.Темкиной. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
 • 69. Ядов В.А. Социальная идентичность личности. - М., 1994.
 • 70. Ярошевский М.Г. Кратний курс истории психологи. - М.: МПА, 1995. - 144с.
Психологія життєвого середовища
Обсягові  вимоги
 • 1. Співвідношення "індивід", "особистість", "індивідуальність".
 • 2. Сутність поняття "особистість" у психодинамічних теоріях особистості.
 • 3. Сутність поняття "особистість" у когнітивних теоріях особистості.
 • 4. Сутність поняття "особистість" у гуманістичних теоріях особистості.
 • 5. Сутність поняття "особистість" у вітчизняних теоріях особистості.
 • 6. Структура особистості у психоаналітичній теорії особистості З.Фрейда.
 • 7. Сутність поняття "особистість": біхевіористичний підхід.
 • 8. Рівні аналізу структури особистості (за А.В. Петровським).
 • 9. Структура особистості у вітчизняній психології.
 • 10. Позитивні функції конфліктів.
 • 11. Негативні функції конфліктів.
 • 12. Конструктивний конфлікт.
 • 13. Деструктивний конфлікт.
 • 14. Класифікація конфліктів.
 • 15. Типологія конфліктів.
 • 16. Структурні елементи конфлікта.
 • 17. Типи внутрішньоособистісного конфлікту.
 • 18. Фрейдівський підхід до внутрішньоособистісного конфлікта.
 • 19. Причини та форми прояву міжособистісного конфлікту.
 • 20. Суб'єкти конфліктної взаємодії.
 • 21. Управлінські конфлікти.
 • 22. Педагогічні конфлікти.
 • 23. Компроміс як стиль конфліктної поведінки.
 • 24. Ухилення як стиль поведінки в конфлікті.
 • 25. Пристосування як стиль конфліктної поведінки.
 • 26. Співробітництво як стиль поведінки в конфлікті.
 • 27. Вирішення конфлікту на об'єктивному рівні.
 • 28. Вирішення конфлікту на суб'єктивному рівні.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Котик М.А. Психология и безопасность. - Таллин.: Валгус, 1989. - 448 с.
 • 2. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. М.: Экономика, 1990. - 335 с.
 • 3. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 347 с.
 • 4. Психологические проблемы социальной регуляции поведения.//Отв. Ред. Е.В.Шорохова, М.И.Бобнева. - М.: Наука, 1976. - 365 с.
 • 5. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М.: Наука, 1978. - 310 с.
 • 6. Рудестам Н. Групповая психотерапия. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.
 • 7. Современная зарубежная социальная психология. Тесты.//Под ред. Г.В.Андреевой и др. - М.: МГУ, 1984. - 255 с.
 • 8. Ритер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения. - М.: Наука, 1990. - 157 с.
 • 9. Москвичев С.Г. Использование фактора мотивации в управлении. - Киев, 1990. - 80 с.
 • 10. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л.: Наука, 1988. - 270 с.
 • 11. Тонких Ф.П., Фокин Ю.Г. Как Вы управляете? М., 1984. - 147 с.
 • 12. Генов Ф. Психология управления. М, 1983. - 160 с.
 • 13. Генов Ф. Психология в управлении. Л, 1983. - 150 с.
 • 14. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. М., 1983.
 • 15. Жуков Р.Ф. Методические разработки по совершенствованию стиля работы руководителей организации. Л., 1974.
 • 16. Шуфчук Б.О. 100 ситуаций в управлении. М., 1977. - 119 с.
 • 17. Рабочая книга социолога. М., 1977.
 • 18. Петровский А.В. Личность, деятельность, коллектив. М., 1982.
 • 19. Промышленная социальная психология. Л., 1982. - 200 с.
 • 20. Третьяченко В.В. Колективні суб'єкти управління. К.: Стиль, 1997, 516 с.
Акмеологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Поняття про акмеологию. Предмет і завдання акмеології.
 • 2. Історія виникнення та розвитку акмеології як науки. Галузі акмеології.
 • 3. Становлення акмеологічної науки. Напрямки досліджень та акмеологічні школи.
 • 4. Поняття зрілості та її критерії.
 • 5. Психологічні риси зрілої особистості.
 • 6. Вікова періодизація життєвого циклу людини.
 • 7. Параметри виділення стадій вікового розвитку дорослої людини.
 • 8. Поняття віку, його види. Психологічний вік людини.
 • 9. Перехідні періоди у житті людини, їхній характер.
 • 10. Сутність та періодизація вікових криз дорослої людини.
 • 11. Психологія молодості. Вікові кордони та кризи молодості.
 • 12. Потреби та мотиви етапу молодості. Протиріччя студентського віку.
 • 13. Вікова вершина зрілості. Проблеми зрілого віку та середини життя.
 • 14. Проблеми професійного розвитку дорослої людини. Стадії професійного онтогенезу.
 • 15. Психофізіологічний розвиток дорослих у різні періоди.
 • 16. Період геронтогенезу. Засоби продовження професійного довголіття.
 • 17. Досягнення акме у похилому віці.
 • 18. Методи проведення акмеологічної діагностики.
 • 19. Акмеологічні дослідження в спорті. Шляхи досягнення спортивних вершин.
 • 20. Місце спортивної акмеології в системі наук. Напрямки досліджень спортивної акмеології.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М., 1977.
 • 2. Ананьев Б.Г. Некоторые проблемы психологии взрослых. - М., 1972.
 • 3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л., 1969.
 • 4. Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. - М., 1995.
 • 5. Бодалев А.А. Акмеология как научная дисциплина. - М., 1993.
 • 6. Волков И.П. Очерки спортивной акмеологии. - СПб., 1998.
 • 7. Гагин Ю.А. Акмеологические основы педагогического мастерства. - СПб., 1996.
 • 8. Гагин Ю.А. Проблемы и перспективы педагогической акмеологии. - СПб., 1998.
 • 9. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: личность от молодости до старости. - М., 1999.
 • 10. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М., 1986.
 • 11. Гущо Ю.В. Введение в энциклопедию здоровья и долголетия. - М., 1993.
 • 12. Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. - Шуя, 1995.
 • 13. Ситников А.П. Акмеологический тренинг. - М., 1996.
 • 14. Стамбулова Н.Б. Психология спортивной карьеры: Учеб. Пособие. - СПб., 1999.
 • 15. Степанова Е.И. Возрастная изменчивость интеллектуальных функций в юношеском возрасте. - Л., 1970.
Вікова психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Поняття про вікову психологію.
 • 2. Методи дослідження.
 • 3. Загальна характеристика періодизації психічного розвитку дітей.
 • 4. Характеристика різних концепцій про співвідношення соціального і біологічного в розвитку дитини.
 • 5. Культурно-історична концепція розвитку дитини Л.С.Виготського.
 • 6. Теорія А.В.Петровського про етапи розвитку при входженні в соціальну спільність.
 • 7. Періодизація інтелектуального розвитку дитини по Ж.Піаже.
 • 8. Теорія розвитку особистості в зарубіжній психології (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг та ін.).
 • 9. Епігенетична теорія Е.Еріксона.
 • 10. Кризові періоди в розвитку дитини (кризова модель розвитку життєвого шляху).
 • 11. Поняття про норми і відхилення в психічному розвитку дітей.
 • 12. Сензитивні періоди в розвитку дитини.
 • 13. Особливості психічного розвитку дитини в ранньому дитинстві (1-3 роки).
 • 14. Фізичний і моторний розвиток, когнітивний розвиток.
 • 15. Сімейне середовище, привчання до дисципліни та саморегуляції.
 • 16. Особливості психічного розвитку дитини в дошкільному дитинстві.
 • 17. Інформаційна модель когнітивного розвитку.
 • 18. Психосоціальний розвиток та теорії соціального навчання
 • 19. Особливості психічного розвитку молодшого школяра. Елементи психологічної готовності до навчання в школі.
 • 20. Нерівномірність процесу розвитку. Акселерація фізичного і психічного розвитку дітей, її причини і соціально-психологічні наслідки.
 • 21. Мислення на рівні конкретних операцій: когнітивні здібності першокласників.
 • 22. Теоретичні підходи до розвитку в середньому дитинстві.
 • 23. Особливості психічного розвитку підлітка.
 • 24. Підвищений рівень самостійності в діях та засвоєння інформації, знань. Використання цього феномену в спортивній діяльності.
 • 25. Особливості психічного розвитку в юнацькому віці.
 • 26. Характеристика орієнтирів у віковій періодизації: «ведуча діяльність», «соціальна ситуація розвитку», «вікові новотвори».
 • 27. Самооцінка дошкільника і молодшого школяра і методи її формування.
 • 28. Пізнавальна діяльність та емоційний розвиток дошкільника і молодшого школяра.
 • 29. Формування самооцінки волі і характеру в підлітковому віці.
 • 30. Особливості спілкування підлітків з дорослими й однолітками.
 • 31. Розвиток особистості спортсмена в ранній юності.
 • 32. Фізичний і когнітивний розвиток у підлітковому і юнацькому віці.
 • 33. Психосоціальний розвиток у підлітковому і юнацькому віці.
 • 34. Статева ідентичність та сексуальна поведінка і підлітковому та юнацькому віці.
 • 35. Формування особистості, суб'єкта спілкування, пізнання і діяльності в дошкільному періоді (Ельконін Д.А., Венгер Л.А., Лісіна М.І., Істоміна Е.М., Смірнов А.А.).
 • 36. Розвиток і формування суб'єкта учбово-пізнавальної діяльності в шкільному періоді (Б.Г.Ананьєв, М.В.Матюхіна, В.І.Абраменко).

Список рекомендованої літератури

 • 1. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с.
 • 2. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.
 • 3. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2001. - 688 с.
 • 4. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - СПб.: Питер, 2001. - 368 с.
 • 5. Ананьев Б.Г. К проблеме возраста в современной психологии // Избр. психол. тр. - М., 1980. - Т.1.
 • 6. Бреслов Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. М., Пед. 1990
 • 7. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - с.256.
 • 8. Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1990. - 301 с.
 • 9. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение, 1984. - 156 с.
 • 10. Психология развивающейся личности/ Под ред. А.В.Петровского. - М.: Педагогика, 1987. - 240 с.
 • 11. Леонтьев А.Н., Выготский А.С. Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1990. - 158 с.
 • 12. Практикум по возрастной и педагогической психологии/ Под ред. А.И.Щербакова. - М.: Просвещение, 1987, - 255 с.
 • 13. Детская психология/ Под ред. Я.Л.Коломинского. - Минск, 1988. - 399 с.
 • 14. Джинни Грехам Скотт. Сила ума. Внешторгиздат. Киев, 1991. - 190 с.
 • 15. Джинни Грехам Скотт. Конфликты. Пути их преодоления. Внешторгиздат. Киев, 1991. - 190 с.
 • 16. М.М.Рыбалко. Конфликты и взаимодействие в педагогическом процессе. М.: Просвещение, 1991. - 300 с.
 • 17. В.С.Грехнев. Культура педагогического общения. М.: Просвещение. 1990. - 150 с.
 • 18. Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. М.: Прогресс, 1988. - 534 с.
 • 19. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 20. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. К.: Из-во политической литературы Украины, 1990. - 157 с.
 • 21. Я.А.Лупян. Барьеры общения, конфликты. М.: ФиС, 1991. - 114 с.
 • 22. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1979. - 286 с.
 • 23. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение. 1984. - 194 с.
 • 24. Педагогическая психология/ Под ред. Л.М.Проколиенко и Д.Ф.Николенко. К.: Высшая школа, 1991. - 232 с.
 • 25. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности. - К.: Рад. шк. 1989. - 188 с.
 • 26. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьника. - М.: Просвещение, 1976. - 292 с.
 • 27. Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения. М.: Педагогика, 1986. - 188 с.
 • 28. Машбин Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 96 с.
 • 29. Николенко Д.Ф., Шкиль Н.И. Становление учителя. - К.: Знание, 1986. - 172 с.
Педагогічна психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Предмет та завдання педагогічної психології.
 • 2. Методи педагогічної психології.
 • 3. Психологічні механізми виховання.
 • 4. Особливості застосування методів виховання в різному віці.
 • 5. Психологічна сутність індивідуального підходу до виховання.
 • 6. Учіння як діяльність. Структура учбової діяльності.
 • 7. Методи навчання. Взаємозв'язок між учінням і навчанням.
 • 8. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна.
 • 9. Функції педагогічного спілкування.
 • 10. Сторони педагогічного спілкування.
 • 11. Базові фактори спілкування.
 • 12. Співвідношення базових факторів спілкування при різних стилях керівництва.
 • 13. Комунікативна компетентність.
 • 14. Моделі комунікативної взаємодії.
 • 15. Педагогічна модель взаємодії.
 • 16. Відображена суб'єктивність батьків при різних стилях сімейного виховання.
 • 17. Відображена суб'єктивність дитини при різних стилях виховання.
 • 18. Модель особистості "значимого іншого".
 • 19. Психологія значимих відносин Д.Кроніка.
 • 20. Параметри моделі "значимого іншого".
 • 21. Оцінка батьків як фактор формування Я-концепції дитини.
 • 22. Дитина як "значимий інший".
 • 23. Прояви значимості та прийнятності дитини для батьків.
 • 24. Афекти неадекватності дитини.
 • 25. Соціально-статеві ролі в сім'ї.
 • 26. Інверсія статевих та сімейних ролей.
 • 27. Соціалізація особистості і спортивна діяльність.
 • 28. Фактори соціалізації.
 • 29. Механізми соціалізації.
 • 30. Спортивна діяльність як фактор соціалізації.
 • 31. Ідентифікація та її види.
 • 32. Структура ідентичності.
 • 33. Статуси ідентичності.
 • 34. Структурний аналіз особливості по Берну.
 • 35. Трансакційний аналіз спілкування по Берну.
 • 36. Доповнюючі та перехрещені трансакції.
 • 37. Скриті трансакції.
 • 38. Батьківське програмування. Характеристика батьківських сценарієв та їх вплив на розвиток дитини.
 • 39. Психологічні дистанції спілкування.
 • 40. Зони спілкування.
 • 41. Формування міжособистісних взаємин в системах "тренер-спортсмен", "спортсмен-спортсмен".
 • 42. Структура спортивно-педагогічного спілкування.
 • 43. Психологічні характеристики стилів педагогічного спілкування.
 • 44. Психологічні характеристики стилів керівництва в спорті.
 • 45. Сумісність, погодженість в спортивній команді.
 • 46. Поняття про цілі спілкування та їх узгодження.
 • 47. Класифікація конфліктів.
 • 48. Поняття про конфлікт в педагогічній взаємодії та їх причини.
 • 49. Причини конфліктів в системі "дорослий-дитина".
 • 50. Типи сімейних конфліктів.
 • 51. Види конфліктних ситуацій.
 • 52. Аналіз конфлікту.
 • 53. Динаміка конфлікту.
 • 54. Стратегії поведінки в конфлікті.
 • 55. Стилі поведінки в конфлікті.
 • 56. Вибір оптимального стилю поведінки в конфлікті.
 • 57. Вплив особистісних якостей тренера та спортсмена на ефективність взаємодії.
 • 58. Причини конфліктів в спорті.
 • 59. Внутрішньо-особистісний конфлікт.
 • 60. Засоби рефлективного впливу в спорті.
 • 61. Техніка управління конфліктом.
 • 62. Діагностика стилю міжособистісних відносин за методикою Т.Лірі.
 • 63. Стилі поведінкових реакцій в спілкуванні за методикою Т.Лірі.
 • 64. Діагностика конфліктної поведінки за методикою Т.Лірі.

Список рекомендованої літератури.

 • 1. Г.М.Бреслов. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. М., Пед. 90
 • 2. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - с.256.
 • 3. Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1990. - 301 с.
 • 4. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение, 1984. - 156 с.
 • 5. Психология развивающейся личности/ Под ред. А.В.Петровского. - М.: Педагогика, 1987. - 240 с.
 • 6. Леонтьев А.Н., Выготский А.С. Кн. для учащихся. - М.: Просвещение, 1990. - 158 с.
 • 7. Практикум по возрастной и педагогической психологии/ Под ред. А.И.Щербакова. - М.: Просвещение, 1987, - 255 с.
 • 8. Детская психология/ Под ред. Я.Л.Коломинского. - Минск, 1988. - 399 с.
 • 9. Джинни Грехам Скотт. Сила ума. Внешторгиздат. Киев, 1991. - 190 с.
 • 10. Джинни Грехам Скотт. Конфликты. Пути их преодоления. Внешторгиздат. Киев, 1991. - 190 с.
 • 11. М.М.Рыбалко. Конфликты и взаимодействие в педагогическом процессе. М.: Просвещение, 1991. - 300 с.
 • 12. В.С.Грехнев. Культура педагогического общения. М.: Просвещение. 1990. - 150 с.
 • 13. Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. М.: Прогресс, 1988. - 534 с.
 • 14. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 15. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. К.: Из-во политической литературы Украины, 1990. - 157 с.
 • 16. Я.А.Лупян. Барьеры общения, конфликты. М.: ФиС, 1991. - 114 с.
 • 17. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1979. - 286 с.
 • 18. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред М.В.Гамезо и др. - М.: Просвещение. 1984. - 194 с.
 • 19. Педагогическая психология/ Под ред. Л.М.Проколиенко, Д.Ф.Николенко.-К.: Высшая школа, 1991. - 232 с.
 • 20. Педагогическая психология/ Под ред. Л.М.Проколиенко. К.: Высшая школа, 1991. - 232 с.
 • 21. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности. - К.: Рад. шк. 1989. - 188 с.
 • 22. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьника. - М.: Просвещение, 1976. - 292 с.
 • 23. Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения.-М.: Педагогика,1986.-188 с.
 • 24. Машбин Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. - М.: Педагогика, 1988. - 96 с.
 • 25. Николенко Д.Ф., Шкиль Н.И. Становление учителя. - К.: Знание, 1986. - 172 с.
 • 26. Грейс Крайг. Психология развития. - СПб.: Питер, 2003. - 987 с.
 • 27. Роберт Бэрон. Агрессия. - СПб.: Питер, 2003. - 560 с.
 • 28. Самосознание и защитные механизмы личности. - Самара: Бахрах-М. - 2000. - 655 с.
 • 29. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. - М.: Ин-т прикладной психологии, 2001. - 511 с.
 • 30. Ильин Е.П. Дифференциальная психология. - СПб.: Питер, 2001. - 453 с.
 • 31. Фернхем А., Хейвен П. Личность и социальное поведение. - СПб.: Питер, 2001. - 360 с.
 • 32. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб.: Питер, 2001. - 749 с.
 • 33. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб.: Питер, 2001. - 686 с.
Психодіагностика в спорті
Обсягові  вимоги
 • 1. Система психологічного контролю в спорті, її характеристика.
 • 2. Врахування психологічних особливостей чоловіків та жінок в організації психодіагностичних обстежень спортсменів.
 • 3. Зміст та характеристика поглибленого комплексного психологічного обстеження спортсменів.
 • 4. Врахування диференційної психології спортсменів чоловіків і жінок під час роботи психолога в спортивній команді.
 • 5. Зміст та характеристика етапного психологічного обстеження спортсменів.
 • 6. Характеристика меодів дослідження домагань в спорті.
 • 7. Характеристика інформативних показників, отриманих під час етапного комплексного обстеження спортсменів, які дають інформацію про психологічну готовність спортсменів до відповідальних стартів.
 • 8. Характеристика кольорового тесту Люшера М.
 • 9. Зміст та характеристика поточного психологічного обстеження спортсменів.
 • 10. Характеристика методів діагностики психологічних властивостей особистості спортсменів.
 • 11. Зміст та характеристика оперативного психологічного контролю в спорті.
 • 12. Характеристика методів діагностики властивостей уваги.
 • 13. Призначення, характеристика і критерії оцінки практичної інформації в спорті.
 • 14. Характеристика методів діагностики психічних станів спортсменів.
 • 15. Призначення, характеристика і критерії оцінки ситуативної інформації в спорті.
 • 16. Характеристика змісту протоколів запису результатів психологічного обстеження спортсменів.
 • 17. Призначення, характеристика і критерії оцінки емоційно-експресивної інформації в спорті.
 • 18. Парвила психологічного обстеження спортсмена.
 • 19. Зміст та завдання психодіагностики в спорті на різних етапах професійного формування спортсмена.
 • 20. Характеристика методів діагностики психофізіологічних властивостей спортсмена.
 • 21. Вимоги до методів психодіагностики в спорті.
 • 22. Призначення, характеристики та критерії оцінки особистісної інформації в спорті.
 • 23. Характеристика психологічних підструктур критеріїв психологічної придатності.
 • 24. Зміст і задачі психограми виду спорту.
 • 25. Задачі, характеристика, етапи розробки психограми особистості спортсмена.
 • 26. Зміст психодіагностики на етапі початкового відбору спортсменів для занять конкретним видом спорту.
 • 27. Психологічна характеристика командних видів спорту та її врахування під час організації психодіагностичних обстежень.
 • 28. Зміст психодіагностики при відборі в основний склад команди перед змаганнями.
 • 29. Зміст і порядок складання описувальних психологічних характеристик спортсменів за результатами їх психодіагностичного обстеження.
 • 30. Характеристика методів дослідження мотиваційної сфери особистості спортсмена.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. - М.: ФиС, 1981.
 • 2. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 208 с.
 • 3. Горская Г.В. Психологическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов. - Краснодар, 1995.- 183с.
 • 4. Джамгаров Т.Т., Румянцева В.И. Лидерство в спорте. - М.: ФиС, 1983.
 • 5. Коломейцев Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде. М.: ФиС, 1984. - 204 с.
 • 6. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 7. Марищук В.Л., Серова Л.К. Информационные аспекты управления спортсменов. - М.: ФиС, 1983.
 • 8. Роберт М. Найдифер. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 224 с.
 • 9. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 10. Плахтиенко В.А., Блудов Ю.М. Надежность в спорте. - М.: ФиС, 1983.
 • 11. Практические занятия по психологии// Под ред. Д.Я. Богдановой. - М.: ФиС, 1989.
 • 12. Прикладная психодиагностика. Практикум. Часть 1. Краснодар, 1993. - 82с.
 • 13. Психология и современный спорт. Сб. статей. - М.: ФиС, 1973.
 • 14. Психология и современный спорт. Сб. статей. - М.: ФиС, 1982.
 • 15. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат.-М.: Физкультура и спорт, 1983. - 112 с.
 • 16. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 207 с.
 • 17. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения.-М.: ФиС, 1988.-292 с.
 • 18. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов. - К.: Здоров'я, 1982.
Психологічна регуляція в спорті
Обсягові  вимоги
 • 1. Психофізіологічні механізми розслаблення.
 • 2. Практичні засоби боротьби зі страхом.
 • 3. Характеристика загальних та специфічних ознак стадій психічної перенапруги у спортсмена.
 • 4. Вплив на біологічно активні точки та зони як засіб покращення стану спортсмена.
 • 5. Характеристика першої стадії психічної перенапруги у спортсмена.
 • 6. Психотехніка нейро-лінгвістичного програмування як засіб регулювання стану спортсмена.
 • 7. Характеристика другої стадії психічної перенапруги у спортсмена.
 • 8. Психологічні засоби переборення болі та страху.
 • 9. Психологічні засоби вольової саморегуляції спортсменів.
 • 10. Характеристика третьої стадії психічної перенапруги в спорті.
 • 11. Зміст психічної саморегуляції спортсменів.
 • 12. Поняття про прогресивну релаксацію.
 • 13. Характеристика засобів регулювання психічних станів спортсменів.
 • 14. Практичні засади АУТ.
 • 15. Характеристика вправ прогресивної релаксації.
 • 16. Поняття про медитацію.
 • 17. Характеристика аутогенної медитації при АУТ.
 • 18. Допоміжні методи релаксації.
 • 19. Реакції релаксації.
 • 20. Місце музики в психорегулюванні.
 • 21. Теоретичні основи АУТ.
 • 22. Характеристика активної регуляції м'язового тонусу.
 • 23. Відмінні особливості гіпно- та аутовилів.
 • 24. Характеристика постав, при яких проводиться АУТ.
 • 25. Відмінні особливості методів самонавіювання та самопереконання.
 • 26. Поняття про гіпноз.
 • 27. Напрямки застосування гіпнозу в спорті.
 • 28. Характеристика трансцедентальної медитації.
 • 29. Характеристика простих та наївних методів психорегуляції в спорті.
 • 30. Методи гетеро- та ауторегуляції в спорті.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения.-М.: ФиС, 1988.-292 с.
 • 2. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.-Л.: Медицина, 1986.-279 с.
 • 3. Ханес Лидеман. Аутогенная тренировка. - М. : ФиС, 1985. - 131 с.
 • 4. Филатов А.Т. Аутогенная тренировка. - К.: Здоров'я, 1979. - 141с.
 • 5. Леон шерток. Гипноз. - М.: Медицина, 1992. - 224 с.
 • 6. Родионов А.В. Психофизическая тренировка.-М.: 1995.-64 с.
 • 7. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 8. Найдифер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.:ФиС, 1979, С.122-185.
Диференційна психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Дайте визначення поняття психології індивідуальних відмінностей.
 • 2. Що є предметом вивчення диференційної психології.
 • 3. Назвіть завдання диференційної психології.
 • 4. Розкрити психофізіологічну організацію психомоторних функцій.
 • 5. Назвіть етапи та теорії вивчення сенсорно-перцептивних та сенсомоторних функцій.
 • 6. Які умови формування та розвитку сенсорно-перцептивної сфери особистості спортсмена.
 • 7. Які закономірності полягають в основі процесу формування та розвитку рухової навички та образу.
 • 8. Зробіть перелік індивідуальних особливостей показників психомоторики у спортивній діяльності на прикладі простої та складної рухової реакції.
 • 9. Дайте визначення поняттю психомоторика. Розкрийте структуру психомоторних процесів.
 • 10. Назвіть вікові зміни психомоторних показників.
 • 11. Розкрийте диференціацію сенсомоторних реакцій у чоловіків та жінок.
 • 12. Назвіть методи вивчення психомоторної активності спортсменів в умовах тренувальної та змагальної діяльності.
 • 13. Який існує зв'язок між силою, рівновагою та рухливістю нервових процесів з показниками ефективності спортивної діяльності.
 • 14. Дайте загальну психологічну характеристику різних вікових категорій спортсменів.
 • 15. Розкрийте загальну психологічну характеристику статевих відмінностей у спорті.
 • 16. Розкрийте загальну психологічну характеристику індивідуальних типологічних відмінностей спортсменів.
 • 17. Розкрийте загальну психологічну характеристику індивідуальних характерологічних відмінностей спортсменів.
 • 18. Відзначте особливості керівництва тренувальним процесом та змагальною діяльністю у чоловічих та жіночих видах спорту.
 • 19. Дайте порівняльну психологічну характеристику психолога-практика, тренера та діючого спортсмена.
 • 20. Які апаратні методики для вивчення функціонального стану та індивідуальних особливостей ВНД ви знаєте ? що вони діагностують?

Список рекомендованої літератури

 • 1. Ахвердова О.А.,Волоскова Н.Н., Белых Т.В. Дифференциальная психология: теоретические и прикладные аспекты исследования интегральной индивидуальности /Учеб.пособие.-СПб.:Речь,2004.-168с.
 • 2. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта.-К.:Олимпийская литература,2002.-296с.
 • 3. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология.-СПб.: Питер,2001.-464с.
 • 4. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины.-СПб.: Питер,2002.-544с.
 • 5. Клецина И.С. Практикум по гендерной психологии.-СПб.:Питер,2003.-480с.
 • 6. Либин А.В. Дифференциальная психология : на пересечении европейских,российских и американских традиций.-М.: Смысл,1999.-532с.
 • 7. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов.-К.: Олимпийская литература,1999г.-320с.
 • 8. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта: учебник для вузов.-М.: Академический Проэкт; Фонд "Мир",2004.-576с.
 • 9. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в лимпийском спорте.-К.:Олимпийская литература,1997.-584с.
 • 10. Сурков Е.Н. Психомоторика спортсмена.-М.:ФиС,1984.-126с.
 • 11. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального отбора военных специалистов/ НИИ проблем военной медицины УВМА.-К.:1996.-336с.
 • 12. Мироненко В.В. Хрестоматия по психологии:Уч.пособие.-М.:Просвещение,1987,-447с.
 • 13. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии.-СПб.: ООО "Речь",2004.-350с.
 • 14. Собчик Л.Н. Введение в психолгию индивидуальности.-М:ИПП-ИСП,2000.-512с.
 • 15. Фетискин Н.П.,Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.-М., Изд-во Института Психотерапии."2002.-490с.
 • 16. Радугин А.А. Психология и педагогика/Учебное пособие для вузв.-М.,1996.-336с.
 • 17. Психология индивидуальных различий. Тесты // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.Романова. - Ленигнрад: МГУ, 1982. - 318с.
 • 18. Леонгард К. Акцентуированные личности // Под ред. В.М. Блейхера. - Киев: Вища школа, 1989. - 372с.
 • 19. Вейнингер О. Пол и характер. - М.: Планета, 1992.
 • 20. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология: Учеб. пособие. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - с.256.
 • 21. Эмоционально-волевая подготовка спортсменов. - К.: Здоров'я, 1982.
 • 22. Герда Ю. Дети с отклонениями// Под ред. И с послесловием В.М. Михлина. - Кишинев: "Штиинца", 1987. - 175с.
 • 23. Кон И.С. Психология ранней юности. Книга для учителя.- М.:Просвещение, 1982.-254 с.
 • 24. Психология и современный спорт. Сб. Научных работ психологов спорта социалистических стран. - М.: ФиС, 1973. - 324 с.
 • 25. Визитей Н.Н. Социальная природа современного спорта.- Кишинев:"Штинца",1979.- 78с
 • 26. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. - Киев: Наукова думка, 1989. - 188 с.
 • 27. Слинько О. Ключ е сердцу - соционика. - К.: фирма "Доверие", 1991. - 71с.
Соціальна психологія
Обсягові  вимоги
 • 1. Поняття соціальної психології та психології спорту.
 • 2. Місце соціальної психології в системі наук.
 • 3. Зв'язок соціальної психології з іншими науками.
 • 4. Предмет та задачі соціальної психології в сфері фізичного виховання і спорту.
 • 5. Основні розділи соціальної психології.
 • 6. Характеристика основних напрямків соціальної психології.
 • 7. Методологія соціальної психології.
 • 8. Поняття про "вибірку" та її репрезентативність.
 • 9. Соціалізація особистості в умовах спортивної діяльності. Механізми соціалізації.
 • 10. Поняття спілкування. Цілі та функції спілкування.
 • 11. Просторові характеристики спілкування.
 • 12. Етапи спілкування. Види спілкування.
 • 13. Схема комунікативного процесу.
 • 14. Засоби комунікації. Бар'єри комунікації.
 • 15. Якості, важливі для спілкування.
 • 16. Спілкування як взаємосприйняття: функції соціальної перцепції; основні джерела соціальної перцепції.
 • 17. Загальні закономірності казуальної атрибуції.
 • 18. Механізми взаємного сприйняття.
 • 19. Соціальні стереотипи, переконання і установки.
 • 20. Базові поняття теорії когнітивного дисонансу.
 • 21. Ситуації та випадки виникнення когнітивної невідповідності.
 • 22. Шляхи зменшення когнітивного дисонансу.
 • 23. Застосування теорії когнітивного дисонансу в практиці спорту.
 • 24. Поняття групи. Класифікація груп.
 • 25. Поняття малої групи. Спортивна команда, як мала група. Відмінні риси малої групи.
 • 26. Виникнення та розвиток малої групи.
 • 27. Структура малої групи.
 • 28. Позитивний та негативний вплив групи на індивіда: соціальна інгібіція, соціальна лінність (лінь), деіндивідуалізація, груповий тиск, групова нормалізація, групова поляризація, згрупування мислення.
 • 29. Вплив більшості та меншості на індивіда.
 • 30. Соціально-психологічний клімат групи.
 • 31. Поняття норми та групові ролі в спортивній команді.
 • 32. Створення ефективного мікроклімату в спортивній команді.
 • 33. Форми організації взаємодії в спорті.
 • 34. Групові процеси.
 • 35. Групові стани та їх вплив на ефективність спортивної діяльності.
 • 36. Групові ефекти.
 • 37. Відмінні риси лідера та керівника.
 • 38. Стилі керування. Типи лідерів у спорті.
 • 39. Поняття про конфлікт та конфліктну ситуацію в спорті.
 • 40. Типові причини виникнення конфліктів в спортивній діяльності.
 • 41. Типологія конфліктів.
 • 42. Стратегія взаємодії в конфліктній ситуації.
 • 43. Типи конфліктних особистостей.
 • 44. Поняття маніпуляції.
 • 45. Історико-культурні засади психологічної маніпуляції.
 • 46. Механізми психологічної маніпуляції.
 • 47. Причини маніпулятивного впливу.
 • 48. Захист від маніпуляції. Маніпуляція в діяльності тренера.
 • 49. Визначення терміну агресія. Теорії агресивності.
 • 50. Причини агресивної поведінки в спорті.
 • 51. Агресія як стан, поведінка і властивість. Захист від агресії.
 • 52. Проява агресії в спортивній діяльності.
 • 53. Особливості спілкування великих соціальних груп.
 • 54. Психологія натовпу. Паніка. Громадська думка.
 • 55. Засоби масової комунікації. Вплив ЗМК на формування менталітету населення.
 • 56. Великі соціальні групи та психологічні механізми їх саморегулювання.
 • 57. Соціально-психологічні феномени великих соціальних спільностей.
 • 58. Психологія масової комунікації.
 • 59. Як здійснюється взаємодія людей в неорганізованих групах.
 • 60. Поняття особистості. Соціальна обумовленість психології особистості.
 • 61. Структура особистості. Проблеми досліджень особистості в спорті.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1980.
 • 2. Берн Э. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М., 1992.
 • 3. Годфруа. Что такое психология. 1и 2 т. М.: "Мир", 1992
 • 4. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и за­щита.- М.: ЧеРо, 1997. - 344 с.
 • 5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. - 2-е изд., перераб. - СПб.: Питер, 2001. - 400 с.: ил. - (Серия «Практикум по психологии»).
 • 6. Еникеев М.И. Социальная психология: Учебник для вузов. - М.: «Издательство ПРИОР», 2000. - 160 с.
 • 7. Зимбарго. Социальная психология.
 • 8. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии»).
 • 9. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В.Петровського, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с.
 • 10. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В.Петровського, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с.
 • 11. Л.Ф. Стингер «Теория когнитивного диссонанса».
 • 12. Л.Ф. Стингер «Теория когнитивного диссонанса».
 • 13. Ложкин Г.В. , Повякель Н.И. Практическая психология конфликта: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.: ил.- Библиогр.: с. 250-254.
 • 14. Маерс Д. Социальная психология. 6-е изд., перереб. И доп. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии»).
 • 15. Мартенс Р. Социальная психология и спорт: Пер. с англ. /Послеслов. В.И. Столярова. - М.: ФиС, 1979. - 176 с., ил.
 • 16. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.,1990.
 • 17. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. - К., 1990.
 • 18. Основы конструктивного общения. Хрестоматия.-Москва- Новосибирск, 1997.- 196с.
 • 19. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.- Новгород, 1992
 • 20. Практикум по общей психологии // Под ред. А. И. Щербакова. - М.: Просвещение, 1990
 • 21. Практикум по спортивной психологии / Под. Ред. И. П. Волкова. - СПб.: Питер, 2002. - 288 с. ил. - (Серия «Практикум по психологии»).
 • 22. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1999. -440с.
 • 23. Психологический словарь / Под ред. В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова. - М.: Педагогика-Пресс, 1999. -440с.
 • 24. Психология // Под ред. Проф. В.М.Мельникова. М.: "Физкультура и спорт" 1989.
 • 25. Психология. Словарь//Под ред. А.В.Петровского,- м.: Политиздат, 1990
 • 26. Психологія спілкування / В.А. Семенченко. - К. "Магістр-S" , 1997 - 152 с. Рос. мовою.
 • 27. Психологія спілкування / В.А. Семенченко. - К. "Магістр-S" , 1997 - 152 с. Рос. мовою.
 • 28. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер"", 1999. - 416 с.: (Серия "Мастера психологии").
 • 29. Рудетский Е.В. Социальная психология.- Москва- Новосибирск, 1997.- 22с.
 • 30. Рудетский Е.В. Социальная психология.- Москва- Новосибирск, 1997.- 22с.
 • 31. Скотт Д.Г. Конфликты и пути их преодоления. - К., 1991.
 • 32. Современная зарубежная социальная психология.
 • 33. Современная зарубежная социальная психология.
 • 34. Социальная психология // Под ред. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1987
 • 35. Социальная психология: Курс лекций / Н.М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский.-3-е изд., перераб. И доп.-К.: МАУП, 2000.-136 с.: ил.
 • 36. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999 - 576 с.
 • 37. Сурков Е. Н. Агрессивность // Психология спорта в терминах, понятиях, междисцип­линарных связях. Словарь-справочник. - СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1996. - С. 9.
 • 38. Уэйнберг Р.С., Гоуд Д. Основы психологии спорта и физической культуры.-К. :Олимпийская литература, 1998.- С. 336.
 • 39. Фернхем А., Хейвен Н. Личность и социальное поведение. СПб.: Питер, 2001. - 368 с.: ил. - (Серия "Мастера психологии").
 • 40. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: ФиС, 1989. - с. 325.
 • 41. Эйала Паинс, Кристина Маслач. Практикум по социальной психологии - СПб.: Питер, 2001. - 389 с.: ил. - (Серия «Практикум по психологии»).

Практична психологія

Обсягові  вимоги
 • 1. Поняття про практичну психологію, її предмет, завдання.
 • 2. Характеристика методів дослідження в практичній психології.
 • 3. Історія становлення та розвитку практичної психології.
 • 4. Особливості та можливості психологічного пізнання та самопізнання людини.
 • 5. Порівняльна характеристика основних сучасних вітчизняних та зарубіжних теорій особистості.
 • 6. Самосвідомість особистості та її складові. Роль самооцінки в саморегуляції та становленні особистості.
 • 7. Поняття про "психологічний захист" та механізми психологічного захисту.
 • 8. Призначення та напрямки використання психодіагностики в спорті.
 • 9. Сучасні апаратурні методи психологічних досліджень та напрямки їх використання.
 • 10. Врахування особливостей психологічного розвитку людини в різні вікові періоди в психологічній діагностиці та корекції.
 • 11. Особливості психодіагностики дітей, підлітків та юнаків, та її види.
 • 12. Етіка професійного психолога при психологічному консультуванні.
 • 13. Поняття психотерапії. Види психотерапії в спорті.
 • 14. Вимоги до побудови та організації експериментального дослідження. Планування етапів експерименту.
 • 15. Основні напрямки сучасних психологічних досліджень з експериментальної психології.
 • 16. Особливості психологічного моніторінгу в спорті.
 • 17. Класифікація діагностичних методів моніторингу. Принципи підбору діагностичних методів в залежності від завдання дослідження.
 • 18. Класифікація корекційних методів в практичній психології.
 • 19. Психічні процеси та методи їх дослідження.
 • 20. Характеристика методів дослідження типологічних властивостей і особливостей темпераменту та характеру людини.
 • 21. Поняття про психомоторні здібності людини. Складові психомоторних здібностей.
 • 22. Специфіка вивчення основних властивостей нервової системи за психомоторними показниками.
 • 23. Загальна характеристика основних психофізиологічихі методів дослідження у діагностиці психомоторних здібностей спортсмена.
 • 24. Методи діагностики простої та складної сенсомоторної реакції.
 • 25. Методи дослідження рівня розвитку координаційних здібностей.
 • 26. Характеристика методів вивчення пропріоцептивних функцій.
 • 27. Порівняння основних теоретичних підходів до вивчення особистості у сучасній психології.
 • 28. Методи оцінки емоційної сфери особистості.
 • 29. Проективні методи в практичній психології та їх значення в діагностиці особливостей самосвідомості людини.
 • 30. Роль самооцінки та самоконтролю в регуляції соціальної поведінки і діяльності.
 • 31. Характеристика методів діагностики самооцінки та самоконтролю особистості.
 • 32. Методи вивчення агресивності та конфліктності особистості.
 • 33. Многофакторні особистісні опитувальники, їх значення в діагностиці особистості, спрямованість та особливості їх інтерпретації.
 • 34. Характеристика соціальних взаємин в спорті на рівнях спортсмен-спортсмен та спортсмен-тренер.
 • 35. Соціометрія як основний метод дослідження взаємин в спортивній команді.
 • 36. Методи вивчення взаємин між тренером та спортсменом.
 • 37. Основні напрямки та можливості удосконалення та самоудосконалення особистості та її соціальних відносин.
 • 38. Методи та умови розвитку загальних здібностей людини.
 • 39. Умови та шляхи розвитку спеціальних здібностей особистості.
 • 40. Особливості розвитку соціально значущих якостей та рис характеру в процесі діяльності та спілкування. Шляхи розвитку вольових якостей особистості.
 • 41. Розвиток самооцінки та впевненості у собі як необхідних чинників успішної взаємодії у суспільстві. Шляхи розвитку впевненості у собі.
 • 42. Шляхи формування адекватної самооцінки. Роль сім'ї та оточення в формуванні самооцінки.
 • 43. Поняття самоконтролю. Шляхи розвитку самоконтролю емоцій, діяльності, поведінки.
 • 44. Методи саморегуляції емоційних станів в спорті.
 • 45. Шляхи покращення соціальних взаємин між людьми. Можливі прийоми і способи впливу однієї людини на взаємовідносини і поведінку інших людей.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Немов Р.С. Практическая психология: Учебное пособие. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1997. - 320 с.
 • 2. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. - Л.: Изд. ЛГУ, 1988. - 231с.
 • 3. Ильин Е.П. Психология физического воспитания и спорта. - М.: Просвещение, 1987. - 287 с .
 • 4. Методики психодиакностики в спорте: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов/В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, Л.К. Серова. - М.: Просвещение, 1984. - 191с.
 • 5. Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности. - СПб: Питер, 2001. - 608 с.
 • 6. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие/В.Д.Балин, В.К. Гайда и др. // Под общей ред. А.А.Крылова, С.А. Маничева. -СПб.: Изд-во «Питер», 2000. - 560с.
 • 7. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: «Магистр», 1997. - 152 с.
 • 8. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М.: ФК и С, 1988. - 272 с.
 • 9. Айзенк Г. Познай свои способности. - М., 1972.
 • 10. Анастази А. Психологифческое тестирование: Перевод с англ. - М.: Педагогика, 1982. - 256 с.
 • 11. Готтенданкер Р. Основы психологического эксперимента. - М.: МГУ, 1982. - 460 с.
 • 12. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни: тесты, опросники, ролевые игры: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 143 с.
 • 13. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие/Ред.-сост. Д.Я.Райгородский. - Самара: Изд. дом "БАХРАХ - М" , 2000. - 672 с.
 • 14. Родионов А.В. Психодиагностика спортивны хспорсобностей. - М., 1973.
 • 15. Гласс Дж., Стенли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1976. - 496 с .
 • 16. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. - Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. - 193с.
 • 17. Скотт Д.Г. Сила ума. Описание пути к успеху в бизнесе. - Киев: Внешторгиздат, 1991. - 200с.

Спец. курси за вибором, які викладаються на 5-му курсі:

Актуальні напрямки розвитку сучасної психології

Список рекомендованої літератури

 • 1. Битянова М.Р. Социальная психология. - М.: Международная пед. Академия, 1994. - 104 с.
 • 2. Бодалев А.А. Личность и общение. - М., 1993. - 182с.
 • 3. Вопросы психологии. Научный журнал АПН. - Изд.: Педагогика/ выпуски 1993 1998 г.г.
 • 4. Гамезо М.В., Домащенко И.А. Атлас по психологии. - М.: Просвещение, 1986. - 272 с.
 • 5. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 208 с.
 • 6. Ильин Е.П. Психология физического воспитания и спорта. - М.: Просвещение, 1987. - 287 с.
 • 7. Кричевский Р.Л., Рыжак М.М. Психология руководства и лидерства в спорте. - М.: МГУ, 1985. - 222с.
 • 8. Марищук В.А., Блудов Ю.М. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 9. Основи психології//Під ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - Киів: Либідь, 1995. - 630 с.
 • 10. Петровский А.В. Введение в психологию. - М.: Академия, 1995. - 496с.
 • 11. Популярная психология. Хрестоматия // Сост. В.В. Мироненко. - М.: Просвещение, 1990.- 339 с.
 • 12. Практические занятия по психологии// Под ред. Д.Я. Богдановой, И.П. Волкова. - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 160 с.
 • 13. Словарь- справочник по психологической диагностике //Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозова. - К.: Наукова думка, 1989.- 200с.
 • 14. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1980. - 207 с.

Мотивація в спортивній діяльності

Обсягові  вимоги

 • 1. Поняття про психологію мотивації, теорії мотивації та їх застосування в психології спортивної діяльності.
 • 2. Обґрунтування причин, пов'язаних з мотивацією успіху чи неуспіху, як основа змін спортивних результатів.
 • 3. Мотивація досягнення, застосування її в тренерській практиці.
 • 4. Взаємозв'язок мотивації та відповідальності тренера та спортсмена.
 • 5. Напрямки роботи психолога з тренером з мотивування спортсмена.
 • 6. Взаємозв'язок рівня мотивації та ефективності виступу в змаганнях.
 • 7. Рівень мотивації на тренуваннях.
 • 8. Другий закон мотивації.
 • 9. Цілепокладання як засіб управління мотиваційною сферою особистості спортсмена. Критерії вибору цілей. Типи цілей.
 • 10. Вплив цілей на результати спортивної діяльності.
 • 11. Технологія дослідження сфери мотивації особистості.
 • 12. Відкриті та професійні тести мотивації.
 • 13. Підбір тесті на вивчення мотивації в залежності від особливостей особистості спортсмена.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Мотивация как средство регуляции спортивного результата. ЦООИТИ. - М.: ФиС, 1988. - 37 с.
 • 2. Якобсон П.М. Психологические мотивации поведения человека. - М.: Просвещение, 1969. - 316 с.
 • 3. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности. - М.: ФиС, 1984. - 200 с .
 • 4. Нюттен Ж. Мотивация//Экспериментальная психология. Под ред. П. Фресса, Ж. Пиаже. М.: Прогресс, 1975, вып. 5, с. 15-110.
 • 5. Психология спорта. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. - К., 2002. - 125 с .
 • 6. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. - СПб., 1999. - 478с.
 • 7. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры - К., 2000. - 334 с.

Медична психологія

Обсягові  вимоги

 • 1. Предмет медичної психології.
 • 2. Галузі медичної психології, їх спрямованість.
 • 3. Задачі медичної психології.
 • 4. Розділи медичної психології.
 • 5. Основні проблеми медичної психології.
 • 6. Поняття медичної деонтології.
 • 7. Медична етика і деонтологія, їх особливості.
 • 8. Вимоги до складання психограми реабілітолога.
 • 9. Основні методи медичної психології.
 • 10. Методи медичної психології, які використовуються в клініці.
 • 11. Поняття психосоматики.
 • 12. Механізми психосоматичних порушень і захворювань.
 • 13. Характеристика психосоматичних розладів.
 • 14. Типи реакцій людини на хвороби.
 • 15. Форми відображення хвороби в психіці людини.
 • 16. Поняття про психопрофілактику та її характеристика.
 • 17. Первинна і вторинна психопрофілактика.
 • 18. Поняття про психогігієну та її характеристика.
 • 19. Види психогігієни, їх характеристика.
 • 20. Психотерапія, її задачі, напрямки.
 • 21. Поняття про психорегуляцію та її характеристика.
 • 22. Методи психорегуляції, їх використання в реабілітації.
 • 23. Психофармакологія, використання психофармакологічних засобів в ході реабілітації.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія.-Підручник для студентів мед. вузів.-Київ, Здоров'я, 1994.-291 с.
 • 2. Зейгарник Б.В. Введение в патопсихологию.-МГУ, 1969.-172 с.
 • 3. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине.-Авиценум, мед. из-во, Прага, 1974.-391 с.
 • 4. Кучеренко Н.І. Нетрадиційні методи лікування.-К.: Знання, 1989,-48 с.
 • 5. Леонгард К. Акцентуированные личности.-К.: Вища школа, 1989.-375 с.
 • 6. Лобзин В.С., Решетников М.М. Аутогенная тренировка.-Л.: Медицина, 1986.-279 с.
 • 7. Марищук В.А., Блудов Ю.М. Методики психодиагностики в спорте.-М.: Просвещение, 1999.-296 с.
 • 8. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Психорегуляция в подготовке спортсменов.-М.: ФиС, 1985.-176 с.
 • 9. Павлов Ю.Д., Сапроненко П.Н. Медицинская этика.-Л.: Медицина, 1984.-185 с.
 • 10. Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского.-2-е изд.-М.: Политиздат. 1986.-494 с.
 • 11. Родионов А.В. Психофизическая тренировка.-М.: 1995.-64 с.
 • 12. Словарь-справочник по психологической диагностике.- Л.Ф.Бурлачук, С.М.Морозов.-К.: Наукова думка. 1989.-200 с.
 • 13. Справочник по психиатрии.-Под ред. А.В.Смежневского.-2-ое изд.-М.: Медицина, 1985.-416 с.
 • 14. Тылевич И.М., Немцова А.Я. Руководство по медицинской психологии.-Л.: Медицина, 1980,- 224 с.
 • 15. Харди И. Психология работы с больнымию- Будапешт: Изд. Акад. Наук Венгрии. 1981.
 • 16. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения.-М.: ФиС, 1988.-292 с.
 • 17. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику.-2-ое изд.-К.: Украина, 1993.-239 с.
 • 18. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психіатрії.-К.: Либідь, 1996.-264 с.